คำอธิบายรายวิชา

       ศึกษา ประโยชน์ และประเภทของงานที่เกี่ยวกับการเกษตร  ดิน และคุณสมบัติของดินชนิดต่างๆ ปุ๋ยและคุณสมบัติของปุ๋ยชนิดต่างๆ   วิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ     ปัจจัยที่ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและสัตว์  สารอาหารที่จำเป็นต่อสัตว์เลี้ยง  ประเภทของอาหารและการให้อาหารสัตว์  การสุขาภิบาลสัตว์    วิธีการใช้เครื่องมือการเกษตรชนิดต่างๆ    การใช้สื่อชนิดต่างๆและคอมพิวเตอร์เพื่อสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ  วิธีการ  ขั้นตอน การตัดสินใจและการวางแผนการประกอบอาชีพทางการเกษตร       

มีทักษะเกี่ยวกับการเตรียมดินในการปลูกพืชชนิดต่างๆ    การใช้ปุ๋ย    การอนุรักษ์ดิน และน้ำ  
 การดูแลรักษาพืชชนิดต่างๆ  การให้อาหารสัตว์  การสุขาภิบาลสัตว์    การใช้เครื่องมือ  วัสดุและอุปกรณ์ตลอดจนการบำรุงรักษา   
 การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร   การวิเคราะห์  สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจและวางแผนการทำงาน    การนำความรู้ทั้งมวลมาสร้างองค์ความรู้และสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้     

มีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา  ขยัน   ซื่อสัตย์   ประหยัด  อดออม   อดทน   เอื้อเฟื้อและ      เสียสละมีวินัยในการทำงาน 
มีความมุ่งมั่น  รักการทำงาน  เห็นคุณค่าความสำคัญของกาประกอบอาชีพสุจริต  และมีเจตคติที่ดีต่องานการเกษตร