CVC


ครูแววตา ภูวพิทยานนท์

- วิชา ภาษาอังกฤษเพื่อการออบแบบ และตัดเย็บเสื้อผ้า

- แผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ วิชา ผลิตภัณฑ์ผ้าพื้นเมือง

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014620 sec.