CVC


รางวัลสถานศึกษา

 

ผลงานนักเรียน นักศึกษา
 
 
• ผลงานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2557
• ผลงานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2556
• ผลงานนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2555

รวมภาพกิจกรรม
• กิจกรรม ปี 2554

รางวัลครู
• รางวัลครู ปีการศึกษา 2557
• รางวัลครู ปีการศึกษา 2555
• 
รางวัลครู ปีการศึกษา 2554

 
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔


     รางวัลของสถานศึกษา

 • รางวัลโล่เกียรติยศ องค์การวิชาชีพ ระดับภาคเหนือ : 
 • รางวัลโล่เกียรติยศ องค์การวิชาชีพ ระดับสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๒ : 
     รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ การประกวด China World Fasion Design Contest : 
 • รางวัลชนะเลิศระดับชาติจากผลงาน ''การพันผ้าบนหุ่น'' ในเวทีการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ : 
     รางวัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา

   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

      รางวัลของสถานศึกษา

      รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันการเขียนแผนการตลาด : 

      รางวัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา

   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๒

       รางวัลของสถานศึกษ
 • รางวัลสถานศึกษาพระราชทาน : 
 • รางวัลหน่วยมาตรฐานดีเด่น ภาคเหนือ : 
 • รางวัลโล่เกียรติับัตร องค์การวิชาชีพ หน่วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย : 
 • รางวัลสถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒ 
      รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
 • รางวัลชนะเลิศ ตอบปัญหาวิชาประวัติศาสตร์ไทย 
 • รางวัลชนะเลิศ การแกะสลักผลไม้ตกแต่งโต๊ะบุฟเฟ่ต์ : 
 • รางวัลชนะเลิศ การแกะสลักผัก-ผลไม้ตกแต่ง โต๊ะบุฟเฟ่ต์ : 
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ระดับภาค การแข่งขันการลงบัญชีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป : 
      รางวัลของครู และบุคลากรทางการศึกษา


   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๑

      รางวัลของสถานศึกษา

 • รางวัลชนะเลิศ สุดยอดส้วมสถาบันศึกษาอาชีวศึกษา 
 • โล่ประกราศเกียรติคุณ โครงการเผยแพร่ หลักธรรมทางศาสนา 
      รางวัลของนักเรียน นักศึกษา
 • รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ การแข่งขันทักษะวาดภาพเหมือนในการประชุมทางวิชาการ 
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะศิลปะประดิษฐ์ : 
 • รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะบาร์เทนเดอร์ : 
 • รางวัลชนะเลิศ อันดับ ๒ การประกวดรถบุปผชาติในงานเทศบาลเชียงรายดอกไม้งาม : 
      รางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษา

   ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๐

      รางวัลของสถานศึกษา
 • โล่โครงการสวดมนต์เฉลิมพระเกียรตื ๘๐ ปี  
 • โล่เกียรติคุณ แด่ผู้มีอุปการะคุณ 

      รางวัลของนักเรียน นักศึกษา

      รางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษา


   ประจำปีการศึกษา ๒๕๔๙

      รางวัลของสถานศึกษา
 • รางวัลสถานศึกษา ประกันคุณภาพภายในดีเด่น 
      
      รางวัลนักเรียน นักศึกษา
      รางวัลครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.609733 sec.