แผนการเรียนการสอน

ปีการศึกษา 2560 2561 และ 2562

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาการบัญชี
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสน ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสน


ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559 [Download]


ปีการศึกษา 2556

ระดับ ปวช. ระดับ ปวส. ระดับปริญญาตรี
ประเภทวิชาพาณิยชกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการท่องเที่ยว
ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาศิลปกรรม ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

การท่องเที่ยว

  
  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546)  

  สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 ประกอบด้วย

  1. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว  2. สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ  3. การจัดการธุรกิจท่องเที่ยว

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546 (ทวิภาคี) 

  สาขาวิชาการโรงแรมและการบริการ

  -  ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน 

  -  ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน 

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


  คหกรรม

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาธุรกิจแฟชั่น  2.สาขาอาหารและโภชนาการ  3.สาขาวิชาคหกรรม

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  ลิกอ่าน

   สาขาวิชา อาหารและโภชนาการ (Mini English Program)

  -  ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย  2. อาหารและโภชนาการ 3. อาหารและโภชนาการ(ทวิภาคี)  4. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


  การบริหารธุรกิจ

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

  สาขาวิชาพณิชยการ  
    
  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

 สาขาวิชาพณิชยการ (Mini English Program)

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)(ทวิภาคี) พุทธศักราช 2545  (ปรับปรุง พ.ศ.2546)   


  สาขางานธุรกิจค้าปลีก (พนักงานเซ็นทรัล)

  -  ปีการศึกษา  2554-2556  :  คลิกอ่าน


  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
ประกอบด้วย
  
  1.สาขาวิชาการบัญชี(สายตรง)    2.สาขาวิชาการบัญชี(ต่างสาขา)  3.สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์ธุรกิจ(สายตรง)  4.สาขาวิชาคอมพพิวเตอร์ธุรกิจ(ต่างสาขา)  
 
  5.สาขาวิชาการเลขานุการ  6.สาขาวิชาการตลาด  7.สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)(ทวิภาคี) พุทธศักราช 2546  

 
  สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  

  -  ปีการศึกษา 2552 - 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


  ศิลปกรรม

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)

  สาขาวิชาศิลปกรรม
   
 
  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน

  ระดับ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2546  
ประกอบด้วย

  1.สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิค  2.สาขาวิชาวิจิตรศิลป์

  -   ปีการศึกษา 2553  :  คลิกอ่าน
 
  -   ปีการศึกษา 2554  :  คลิกอ่าน

  -   ปีการศึกษา 2555  :  คลิกอ่าน


ที่มา : งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน

แก้ไขล่าสุดเมื่อ วันที่ 18 มกราคม 2557