คำอธิบายรายวิชา

จุดประสงค์รายวิชา

  1. มีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงิน
  2. มีทักษะในการวิเคราะห์งบการเงิน ประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา และแปลความหมาย
  3. มีทักษะในการทำงบกระแสเงินสด และแปลความหมาย
  4. มีทักษะในการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจ
  5. มีคุณลักษณะที่เหมาะสมในการประกอบอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1. รู้หลักเกณฑ์และวิธีการการรายงานงบการเงิน
  2. วิเคราะห์งบการเงินและประเมินผลของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคา
  3. เสนอข้อมูลการวิเคราะห์งบการเงิน
  4. นำเสนอข้อมูลและแสดงความคิดเห็นด้วยความซื่อสัตย์

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดการรายงานทางการเงิน การนำเสนองบการเงิน การนำเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงในระดับราคาที่มีผลต่อการวิเคราะห์งบการเงิน การประเมินจุดอ่อนของข้อมูล และข้อจำกัดของงบการเงิน งบกระแสเงินสด การแปลความหมาย และการเขียนรายงานทางการเงินของธุรกิจประเภทต่าง ๆ