CVC


ครูยุวดี กันทะ
ครูยุวดี กันทะ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า.pdf

บรรณานุกรรมบัญชีเบื้องต้น2.pdf

แบบตอบรับผลงานทางวิชาการ.pdf

แบบสอบถามความคิดเห็นของครูที่มีต่อเอกสารประกอบการสอน.pdf

เอกสารประกอบการสอน วิชา การบัญชีต้นทุนเบื้องต้น รหัส 2201 - 2004


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.013942 sec.