คำอธิบายรายวิชา

 

จุดประสงค์รายวิชา

                1. เพื่อให้เข้าใจความสำคัญ หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

                2. เพื่อให้สามารถวางแผนและพัฒนางานตามหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

                3. เพื่อให้มีกิจนิสัย เจตคติที่ดี ในการพัฒนาตน และมีส่วนร่วมในการหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิตในการทำงาน

 

มาตรฐานรายวิชา

                1. เข้าใจหลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

                2. จัดระบบเอกสารตามหลักการบริหารงานคุณภาพ

                3. วางแผนพัฒนางานตามหลักและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต

 

คำอธิบายรายวิชา

            ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ความสำคัญของระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต หลักการและกระบวนการบริหารงานคุณภาพและเพิ่มผลผลิต กลยุทธ์การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานด้วยระบบการจัดเอกสารและกิจกรรมการเพิ่มผลผลิต การประยุกต์ใช้ระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิตเพื่อวางแผนและพัฒนางาน