ประวัติส่วนตัว

นายอนุพล  บุญศรี
ชื่อเล่น จักร  LaughingKiss
แผนก อาหารและโภชนาการ LaughingLaughing