krupakaporn


ปรวัติส่วนตัว
นางสาว ภคพร ไพบูลย์
แผนกวิชาผ้าแลเครื่องแต่งกายSmileSmile

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016505 sec.