ประวัติส่วนตัว

นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์ LaughingWink
ชื่อเล่น แอ้ม
แผนก อาหารและโภชนาการ SealedSmile