kruam


ประวัติส่วนตัว
นางสาวปนัดดา  พึ่งศิลป์ LaughingWink
ชื่อเล่น แอ้ม
แผนก อาหารและโภชนาการ SealedSmile

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.018664 sec.