Ratchanon


ภาคเรียนที่ 1/2561

ภาคเรียนที่ 1/2561

รหัสวิชา : 3001-2001            ชื่อวิชา : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ                  จำนวน : 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

รหัสวิชา 3204-2001            ชื่อวิชา : ระบบปฏิบัติการและการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์        จำนวน : 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

รหัสวิชา 2204 2205     ชื่อวิชา : คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา (Computer version and Maintenance)   จำนวน : 3 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง

รหัสวิชา 2901 2110     ชื่อวิชา : การบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์    จำนวน : 2 หน่วยกิต 4 ชั่วโมง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014808 sec.