คำอธิบายรายวิชา

3214-2003 การบริหารระบบข้อมูลสำหรับโลจิสติกส์

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้
1. มีความรู้ความเข้าใจของระบบข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. เลือกใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ที่เหมาะสม
3. ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์
มาตรฐานรายวิชา
1. ดำเนินการตามระบบการไหลเวียนของข้อมูลในงานโลจิสติกส์
2. เลือกใช้เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ได้เหมาะสมกับงาน
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลในระบบ (Information Flow) เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์ เช่น ระบบ Barcode ระบบ RF (Radio Frequency) ระบบ RFID (Radio Frequency Identification) ระบบ ERP (Enterprise Resources Planning) ระบบ  WMS (Warehouse Management System) ระบบ TMS (Transportation Management System) ตลอดจนแนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคตการใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่าง ๆ จากระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ