ประวัติส่วนตัวนายจิรวัฒน์     วงกา

46 หมู่ 2, ตำบลบัวสลี, อำเภอแม่ลาว, จังหวัดเชียงราย, 57250

อีเมล: pungpungkung_boy20@hotmail.com/jirawatwongka@gmail.com

โทร: 08-75777585

การศึกษา

2552 - 2554     ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการโรงแรม), มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

2550 - 2552     ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (โรงแรมและบริการ), วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2547 - 2550     ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (บริการและการท่องเที่ยว), วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

2544 - 2547     มัธยมศึกษาตอนต้น, โรงเรียนดอนชัยวิทยาคม

ประสบการณ์ทำงาน

9 มกราคม 2558   ตำแหน่ง ครูจ้างสอน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

6 มิถุนายน 2559 – ปัจจุบัน   พนักงานราชการทั่วไป   ตำแหน่ง ครู  เลขที่ตำแหน่ง 3605  สังกัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย