khruafah


โครงการสอน

โครงการสอน

 

 

                    ชื่อวิชา       หลักการจัดการ                                               รหัส    3200-1003

                    จำนวน      3   คาบ / สัปดาห์                                                          ระยะเวลา  18  สัปดาห์

 

สัปดาห์ที่

หน่วยที่

ชื่อหน่วย

จำนวนคาบ

1

1

       ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการ

3

2

2

       วิวัฒนาการและแนวความคิดในการจัดการ

3

3

3

       หลักและกระบวนการจัดการ

3

4-5

4

       การวางแผน

6

6-7

5

       การจัดองค์การ

6

8

6

       การจัดการงานบุคคล

3

9

7

       แรงงานสัมพันธ์

3

10

8

       การอำนวยการ

3

11

9

       การประสานงาน

3

12

10

       การควบคุม

3

13

11

       การจูงใจ

3

14

12

       การประเมินผล

3

15

13

       การนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการจัดการ

3

16-17

14

       การประยุกต์หลักการจัดการในงานอาชีพ

6

18

 

       สอบปลายภาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       จำนวนคาบรวม

51

 

 

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.579278 sec.