suriyaComIT


ประสบการณ์การทำงาน

ประวัติการทำงาน

พ.ศ.

ตำแหน่ง

สถานที่

หมายเหตุ

2549

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

สอศ.

2550

ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

สอศ.

2552

ครูผู้ช่วย

โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อ.สามพราน จ.นครปฐม

สพท.นฐ.2

2554

ครูผู้ช่วย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สอศ.

2556

ครู ค.ศ.1

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

สอศ.

2562

ครู ค.ศ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  สอศ.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.017857 sec.