โครงการสอน

สัปดาห์ที่ 1 ศึกษา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการไหลเวียนของข้อมูลในระบบ (Information Flow)

 ดูวีดีทัศน์และตอบคำถาม

สัปดาห์ที่ 2 ศึกษา เทคโนโลยีในงานโลจิสติกส์

สัปดาห์ที่ 3  ระบบ Barcode

สัปดาห์ที่ 4  ระบบ RF (Radio Frequency)

สัปดาห์ที่ 5-6 ระบบ RFID (Radio Frequency Identification)

สัปดาห์ที่ 7-8  ฝึกปฏิบัติ  ระบบ RFID

สัปดาห์ที่ 9 สอบประมวลความรู้
สัปดาห์ที่ 10-11 ระบบ  WMS (Warehouse Management System)

สัปดาห์ที่ 12-13  ระบบ TMS (Transportation Management System)

สัปดาห์ที่ 14-15   แนวโน้มของพัฒนาการด้านเทคโนโลยีในอนาคตการใช้ประโยชน์ของข้อมูลต่าง ๆ จาก

ระบบเทคโนโลยีในการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์ให้เกิดประสิทธิภาพ

สัปดาห์ที่ 16-17  แบ่งกลุ่มทำงานที่มอบหมาย

สัปดาห์ที่ 18  สอบประมวลความรู้