เกณฑ์การวัดประเมินผล

อัตราส่วนของคะแนนเป็น 70:30 โดยมีการวัดผลดังนี้

ช่วงคะแนน เกรด
80 - 100 4
75-79 3.5
70-74 3
65-69 2.5
60-64 2
55-59 1.5
50-54 1
1-49 0