แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 1

แผนการสอน

หน่วยที่  1

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  1

 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

ชั่วโมงรวม  2 

ชื่อเรื่อง ความสำคัญของงานแม่บ้านและขอบเขตของงานแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  2 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  ความสำคัญของงานแม่บ้าน

2.  ขอบเขตของงานแม่บ้าน     

สาระสำคัญ

1.  งานแม่บ้านโรงแรม  เป็นงานที่มีความสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการดูแลรักษาความสะอาด                        ความสะดวกสบาย  ความสวยงาม  การบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์ต่างๆ ของโรงแรม  เพื่อให้แขกที่มาพักเกิดความพอใจและประทับใจ  มีผลต่อการกลับมาใช้บริการของแขกอีก 

2.  ขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม  คือการปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาดเรียบร้อยของห้องพักและพื้นที่สาธารณะต่างๆภายในโรงแรม 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมและขอบเขตของงานในแผนกแม่บ้าน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมได้

2.  บอกลักษณะของงานแม่บ้านโรงแรมได้ 

3.  บอกขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรมได้

4.  สามารถบอกความแตกต่างระหว่างงานแม่บ้านโรงแรมกับงานแม่บ้านลักษณะอื่นๆ ได้

เนื้อหาสาระ

1.  ความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรม

1.1  สร้างบรรยากาศให้โรงแรมมีความพร้อมในการต้อนรับแขก

1.2  เป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับแขกและโรงแรม

1.3  ช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงแรม

2.  ขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม

2.1  ขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานของแผนกแม่บ้าน

2.2  งานในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูทักทายนักศึกษา ชี้แจงถึงรายวิชาที่จะเรียนในวันนี้ คือวิชางานแม่บ้านโรงแรม  บอกกับนักศึกษาว่าเป็นวิชาที่สำคัญในรายวิชาชีพ  งานแม่บ้านเป็นหัวใจของโรงแรม  พนักงานแม่บ้านทุกคนมีผลต่อการที่แขกกลับมาใช้บริการอีก  งานแม่บ้านเป็นงานที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าได้  ถ้าเราปฏิบัติงานด้วย             ความละเอียดและรอบคอบและมีใจรักการบริการ 

2. ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1

3.  สนทนาซักถามทดสอบความรู้ต่างๆ ในแผนกแม่บ้าน  ตามความคิดเห็นของนักศึกษา

4.  บอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในหน่วยนี้  และบอกจุดประสงค์ทั่วไปและจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

5.  ครูสนทนากับนักศึกษาว่านักศึกษาเคยไปใช้บริการห้องพักของโรงแรมหรือไม่  ถ้าเคยใช้บริการไปใช้บริการโรงแรมที่ใดบ้าง

6.  นักศึกษาเห็นการทำงานของพนักงานแม่บ้านแล้วมีความรู้สึกอย่างไรบ้าง

 

1.  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

 

 

 

 

 

 

 

       2.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 1

3.  นักศึกษาร่วมสนทนาและแสดงความคิดเห็นตามความเข้าใจ

 

4.  นักศึกษาฟัง  ซักถาม

           

 

5.  นักศึกษาตอบเป็นรายบุคคล

          

 

6.  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นและความรู้สึก

2.  ขั้นสอน

1.  ครูสนทนากับนักศึกษาว่าที่พักเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักท่องเที่ยว  นักธุรกิจที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ หรือไปติดต่อธุรกิจ  จำเป็นต้องพักแรมในโรงแรม  รีสอร์ท เซอร์วิส  อพาร์ทเมนต์  และเกสต์เฮาส์  สถานประกอบการเหล่านี้จะมีรายได้จากการขาย      ที่พัก  นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่  เพราะเหตุใด  

2.  ครูอธิบายและยกตัวอย่างงานแม่บ้านโรงแรม

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ    3-5 คน ร่วมกันคิดพิจารณาเกี่ยวกับความจำเป็นของที่พัก  รายได้จากการดำเนินธุรกิจของ             สถานประกอบการเพื่อนำเสนอหน้าชั้นเรียน

                

 

 

2.  ฟัง  ซักถาม  จดบันทึก

             

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

3.  ครูอธิบายขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม

4. ครูให้ตัวแทนของกลุ่มนำเสนอ                 หน้าชั้นเรียน   เรื่องความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมและขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม

5.  ครูให้นักศึกษา  ศึกษาใบความรู้ที่ 1 อธิบายความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมและขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม

6. ครูอธิบายสรุปเพิ่มเติมและให้นักศึกษาจดบันทึก

3.  นักศึกษาแต่ละกลุ่มอภิปรายร่วมกันเพื่อบอกสถานบริการประเภทต่างๆ

4.  กลุ่มส่งตัวแทนมานำเสนอ

       

    

5.  นักศึกษา  ศึกษาใบความรู้ที่ 1 ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

 

6.  นักศึกษาช่วยกันสรุปและบันทึกผลในสมุดจดบันทึก

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาทั้งห้องช่วยกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้  ซักถามนักศึกษาเป็นกลุ่มและรายบุคคล

2.  ครูเปิดโอกาสให้ซักถาม

3.  ถามนักศึกษาว่าผู้ใดต้องการเรียน            ซ่อมเสริมหรือไม่

4.  ครูสรุปความสำคัญของงานแม่บ้าน  โดยชี้ให้นักศึกษาเห็นว่างานแม่บ้านโรงแรมเป็นงานที่สำคัญเหมือนกับงานในแผนกอื่นๆ เป็นงานที่ต้องดูแลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของแขก  เพื่อให้แขกมีความเป็นอยู่ที่สุขสบาย เหมือนกับอยู่ที่บ้านของแขก

5.  ครูให้นักศึกษาจดบันทึก

6.  ครูแจกใบความรู้ที่ 2 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน  กฎระเบียบที่พนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษานำไปศึกษาเพื่อมาเรียนในชั่วโมงต่อไป

 

 

 

 

 

1. นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเอง

 

2.  ซักถามปัญหาต่างๆ   

3.  นักศึกษาแสดงความต้องการเป็นราย บุคคล     

4.  ฟังและจดสาระสำคัญ

   

 

 

 

   

5.  นักศึกษาทุกคนจดบันทึก

6.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 2 จากครูเพื่อนำไปศึกษา

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 1 เรื่องความสำคัญของงานแม่บ้านโรงแรมและขอบเขตของงานแม่บ้านโรงแรม

             2.  แบบทดสอบก่อนเรียน

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

1.  วิดีโอแสดงการทำงานของงานพนักงานแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

- ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

               - ให้นักศึกษาช่วยกันสรุปเนื้อหาที่เรียนวันนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                     

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

 

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  1

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน

ก. มีความพร้อมในการต้อนรับ                        

ข. เป็นที่รวมข้อมูลของแขกและโรงแรม

ค. รักษาทรัพย์สินของโรงแรม                       

ง. ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม

2.   ข้อใดไม่ใช่ งานหลักในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

ก. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา                   

ข. ฝึกอบรมพนักงาน

ค.  การเขียนรายงาน                                  

ง. การขายห้องพักกับนักท่องเที่ยว

3.   คุณสมบัติใดที่พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องมีเป็นอันดับแรก

ก. ความพร้อมที่จะทำงาน                          

ข. กิริยามารยาทที่ดี

ค. ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย                

ง. การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

4.   คุณสมบัติใดของพนักงานที่ทางโรงแรมพิจารณาได้ยากในการรับเข้าทำงาน

ก. บุคลิกภาพ       

ข. พื้นฐานการศึกษา      

ค. บุคลิกภาพภายใน    

ง. การจ่ายค่าจ้าง

5.   ความพร้อมที่จะทำงานในแผนกแม่บ้านควรมีความพร้อมในด้านใด

ก. มีบุคลิกภาพดี    

ข. มีการสื่อสารที่ดี       

ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

ง. ถูกทุกข้อ

6.   ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อพนักงานพบกับแขกขณะทำงานอยู่บนชั้นต่างๆของโรงแรม

ก. ทำงานต่อไปให้เสร็จ                             

ข. กล่าวทักทายแขกด้วยถ้อยคำสุภาพ

ค. ให้ดูก่อนว่าเป็นแขกชาวไทยหรือชาวต่างชาติ  

ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

7.   การซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อการทำงานจัดเป็นคุณสมบัติด้านใดของพนักงาน

ก. การปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี                    

ข. การมีความพร้อมในการทำงาน

ค. การมีเจตคติที่ดี                                  

ง. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง

8.   แผนกแม่บ้านจะดูแลรับผิดชอบความสะอาดในทุกส่วนของโรงแรมยกเว้น ส่วนใด

ก. สำนักงาน       

ข. ร้านค้าเช่าในโรงแรม    

ค. ห้องทำงานพนักงาน    

ง. ห้องครัว

9.   ข้อใดเป็นความหมายของเจตคติ

ก. การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานในอาชีพ

ข. การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน

ค .การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

ง. ถูกทุกข้อ

10.  ข้อใดไม่ ถูกต้อง

ก. แผนกแม่บ้านเป็นแผนกหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แขกได้

ข. งานในแผนกแม่บ้านจัดเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญและทักษะเฉพาะอย่าง

ค. การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมและต้องมีมารยาทที่ดี

ง. จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจำเป็นและต้องยึดถือเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  1  เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

                      1.   ง

                      2.   ง

                      3.   ง

                      4.   ค

                      5.   ง

                      6.   ข

                      7.   ก

                      8.   ง

                      9.   ง

                      10. ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  1

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  2

 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

ชั่วโมงรวม  2 

ชื่อเรื่อง คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน  กฎระเบียบที่พนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติ

จำนวนชั่วโมง  2 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน

2.  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน 

3.  กฎระเบียบที่พนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติ

        

สาระสำคัญ

1.  พนักงานแม่บ้านต้องมีคุณสมบัติและคุณลักษณะตามที่โรงแรมกำหนดไว้  เพื่อให้สอดคล้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

2.  พนักงานแม่บ้านต้องมีมารยาทและจรรยาบรรณในการประกอบอาชีพ  เพื่อคอยควบคุมตนเองและปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง

3.  พนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่โรงแรมกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

ให้มีความรู้  ความเข้าใจ  คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของแผนกแม่บ้าน  มารยาทและจรรยาบรรณ  ตลอดจนกฎระเบียบที่พนักงานต้องปฏิบัติ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกคุณสมบัติของพนักงานแม่บ้านได้

2.  อธิบายลักษณะที่สำคัญของแผนกแม่บ้านได้

3.  อธิบายบทบาทของพนักงานแม่บ้านได้

4.  บอกมารยาทและจรรยาบรรณวิชาชีพได้

5.  ยกตัวอย่างมารยาทและจรรยาบรรณได้

6.  บอกกฎระเบียบที่พนักงานต้องปฏิบัติได้

7.  ยกตัวอย่างกฎระเบียบที่พนักงานต้องปฏิบัติได้

 

 

 

เนื้อหาสาระ

1.  คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน

1.1  มีเจตคติที่ดีต่อการทำงานในแผนกแม่บ้าน

1.2  มีความพร้อมที่จะทำงาน

1.3  ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย

1.4  มีกิริยามารยาทดี

1.5  การปฏิบัติตนเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดี

2.  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน

2.1  ความเรียบร้อยทางร่างกาย

2.2  กิริยามารยาทที่ดี

2.3  ความซื่อสัตย์

2.4  ความสุภาพ  อ่อนโยน 

3.  กฎระเบียบที่พนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติ

3.1  การเชื่อฟังคำสั่ง

3.2  การตรงต่อเวลา

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูนำสนทนาและทบทวนเกี่ยวกับ  เนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว

2.  ครูสนทนาซักถามคุณสมบัติ ลักษณะสำคัญของพนักงานแม่บ้าน  มารยาทและจรรยาบรรณ  กฎระเบียบที่ต้องปฏิบัติ  โดยครูจะพูดโน้มน้าวให้นักศึกษาเห็นความสำคัญของพนักงานแม่บ้าน  เนื่องจากนักศึกษาจะมองว่างานแม่บ้านเป็นงานที่หนัก  เหนื่อยและไม่ได้พบปะผู้คนโดยครูให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็น 

3.  ครูบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในหน่วยนี้และบอกจุดประสงค์การเรียน การสอน     

 

1.นักศึกษาทุกคนฟังครูสนทนา

 

2.นักศึกษาร่วมสนทนาแสดงความคิดเห็น

 

 

 

 

 

 

3.นักศึกษาฟังครูพูดและเตรียมศึกษาบทเรียน

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษา  ศึกษาใบความรู้ที่ 2 อธิบายคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน

2.  ครูอธิบายถึงมารยาทและจรรยาบรรณซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้ที่ทำงานในวิชาชีพโดยพนักงานในแผนกแม่บ้านจะต้องมีจรรยาวิชาชีพ  ซึ่งจะเป็นผลดีต่อตนเองและส่วนรวม

3.  ครูอธิบายกฎระเบียบที่พนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติ

 

1.  นักศึกษา ศึกษาใบความรู้ที่ 2 ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

                

2.  นักศึกษา ศึกษาใบความรู้ที่ 2 ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

             

 

3.  นักศึกษา ศึกษาใบความรู้ที่ 2 ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  เปิดโอกาสให้ซักถาม

3.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

4.  ครูแจกใบความรู้ที่ 3 เรื่องโครงสร้างการบริหารงานของแผนกแม่บ้าน  การแบ่งสายงานในแผนกแม่บ้าน

 

 

         

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเอง

2.  ซักถามปัญหาต่างๆ   

3.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 1

4.  นักศึกษานำใบความรู้ที่ 3 ไปศึกษา ล่วงหน้า

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 2 เรื่องคุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน  มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน  กฎระเบียบที่พนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติ

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบทดสอบหลังเรียน

4.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-    มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 1              

-          แบ่งกลุ่มนักศึกษามอบหมายใบมอบหมายงาน ให้นักศึกษาทำนอกชั้นเรียน

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติและลักษณะของแม่บ้าน

-  ถามความรู้มารยาทและจรรยาบรรณของแม่บ้าน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับกฏระเบียบที่พนักงานควรปฏิบัติ

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   ข้อใดไม่ใช่ ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน

ก. มีความพร้อมในการต้อนรับ                  

ข. เป็นที่รวมข้อมูลของแขกและโรงแรม

ค. รักษาทรัพย์สินของโรงแรม                   

ง. ช่วยเพิ่มรายได้ให้โรงแรม

2.   ข้อใดไม่ใช่ งานหลักในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

ก. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา              

ข. ฝึกอบรมพนักงาน

ค.  การเขียนรายงาน                            

ง. การขายห้องพักกับนักท่องเที่ยว

3.   คุณสมบัติใดที่พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องมีเป็นอันดับแรก

ก. ความพร้อมที่จะทำงาน                       

ข. กิริยามารยาทที่ดี

ค. ความสะอาดเรียบร้อยของร่างกาย           

ง. การมีเจตคติที่ดีต่อการทำงาน

4.   คุณสมบัติใดของพนักงานที่ทางโรงแรมพิจารณาได้ยากในการรับเข้าทำงาน

ก. บุคลิกภาพ       

ข. พื้นฐานการศึกษา      

ค. บุคลิกภาพภายใน    

ง. การจ่ายค่าจ้าง

5.   ความพร้อมที่จะทำงานในแผนกแม่บ้านควรมีความพร้อมในด้านใด

ก. มีบุคลิกภาพดี    

ข. มีการสื่อสารที่ดี       

ค. มีความเชื่อมั่นในตนเอง  

ง. ถูกทุกข้อ

6.   ข้อใดเป็นสิ่งที่ควรทำเมื่อพนักงานพบกับแขกขณะทำงานอยู่บนชั้นต่างๆของโรงแรม

ก. ทำงานต่อไปให้เสร็จ                          

ข. กล่าวทักทายแขกด้วยถ้อยคำสุภาพ

ค. ให้ดูก่อนว่าเป็นแขกชาวไทยหรือชาวต่างชาติ  

ง. ถูกทั้งข้อ ข และข้อ ค

7.   การซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อการทำงานจัดเป็นคุณสมบัติด้านใดของพนักงาน

ก. การปฏิบัติตนเป็นพนักงานที่ดี               

ข. การมีความพร้อมในการทำงาน

ค. การมีเจตคติที่ดี                               

ง. การมีความเชื่อมั่นในตนเอง

8.   แผนกแม่บ้านจะดูแลรับผิดชอบความสะอาดในทุกส่วนของโรงแรมยกเว้น ส่วนใด

ก. สำนักงาน       

ข. ร้านค้าเช่าในโรงแรม    

ค. ห้องทำงานพนักงาน    

ง. ห้องครัว

9.   ข้อใดเป็นความหมายของเจตคติ

ก. การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่องานในอาชีพ

ข. การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อหน่วยงาน

ค .การที่พนักงานมีความรู้สึกที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน

ง. ถูกทุกข้อ

10.  ข้อใดไม่ ถูกต้อง

ก. แผนกแม่บ้านเป็นแผนกหนึ่งที่สามารถสร้างความพึงพอใจและประทับใจให้แขกได้

ข. งานในแผนกแม่บ้านจัดเป็นงานที่ต้องใช้ความชำนาญและทักษะเฉพาะอย่าง

ค. การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงแรมและต้องมีมารยาทที่ดี

ง. จรรยาบรรณวิชาชีพมีความจำเป็นและต้องยึดถือเฉพาะผู้บริหารระดับสูงเท่านั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  1  เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

                      1.   ง

                      2.   ง

                      3.   ง

                      4.   ค

                      5.   ง

                      6.   ข

                      7.   ก

                      8.   ง

                      9.   ง

                      10. ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด

1.   จงอธิบายความสำคัญของแผนกแม่บ้านที่มีต่อโรงแรม

2.   จงอธิบายงานในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

3.   การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความพร้อมที่จะทำงานในเรื่องใดบ้าง

4.   จรรยาบรรณคืออะไร  จงยกตัวอย่างจรรยาบรรณมา 5 ข้อ

5.   จงบอกกฎและระเบียบที่พนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติมา 10 ข้อ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

                       ต้องได้คะแนนร้อยละ  50 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

1.   จงอธิบายความสำคัญของแผนกแม่บ้านที่มีต่อโรงแรม

      สร้างบรรยากาศที่ดีให้แก่โรงแรม  มีความพร้อมในการต้อนรับแขก  ดูแลความสะอาด  สวยงาม  สะดวกสบาย และปลอดภัย  พร้อมเป็นที่รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมและช่วยรักษาทรัพย์สินของโรงแรม

2.   จงอธิบายงานในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

      1.  ทำความสะอาดและบำรุงรักษาทุกแห่งรวมทั้งวัสดุอุปกรณ์

      2.  ฝึกอบรมพนักงานหรือบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและความชำนาญ

      3.  จัดหาและควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ที่จำเป็นในการทำงาน

      4.  การเขียนรายงาน  ต้องทำรายงานต่อผู้บังคับบัญชาให้ได้รับทราบสำหรับจัดการหรือดำเนินการ 

           ต่อไป

3.   การเป็นพนักงานแม่บ้านที่ดีจะต้องมีความพร้อมที่จะทำงานในเรื่องใดบ้าง

     1.  การตรงต่อเวลา

      2.  การเคารพ  ปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆ ที่โรงแรมกำหนด

      3.  ไม่พูดคุยหรือส่งเสียงดังขณะปฏิบัติงาน

      4.  ไม่ออกไปบริเวณต่างๆ

      5.  ไม่สูบบุหรี่  ไม่ดื่มสุรา  และไม่รับประทานอาหารขณะปฏิบัติงาน

      6.  ไม่ใช้โทรศัพท์ในโรงแรม

      7.  ไม่ใช้สิ่งของที่จัดไว้ให้แขก

      8.  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและการงาน

      9.  ช่างสังเกตและใช้ไหวพริบแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

      10.  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

      11.  มีความสามัคคี

      12.  มีความขยัน  มานะ  พยายาม

      13.  มีความรอบคอบ  ระมัดระวัง

      14.  มีความภูมิใจในสถานที่ทำงาน

      15.  เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

4.   จรรยาบรรณคืออะไร  จงยกตัวอย่างจรรยาบรรณมา 5 ข้อ

      คือหลักศีลธรรมและค่านิยมที่พนักงานใช้ในการพิจารณาว่าสิ่งใดถูกต้องหรือผิด  เมื่อต้องทำงานร่วมกับบุคคลอื่นๆ มีดังนี้

      1.  มีความซื่อสัตย์ต่อผู้เกี่ยวข้อง

เฉลยแบบฝึกหัด  (ต่อ)

      2.  ยึดถือกฎเบื้องต้นของจรรยาวิชาชีพ

      3.  ปฏิบัติต่อผู้รับบริการโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติ  ฐานะ  เพศ

      4.  ไม่เอาเปรียบผู้รับบริการ

     5.  มีกิริยามารยาทที่อ่อนน้อม

 

5.  จงบอกกฎและระเบียบที่พนักงานแม่บ้านต้องปฏิบัติมา 10 ข้อ

      1.  ห้ามนั่งจับกลุ่มคุยกัน

      2.  ห้ามส่งเสียงดัง

      3.  ห้ามเก็บของแขกทิ้ง  ของแขกลืม  หรือของที่แขกให้

      4.  ห้ามนำอาหารมารับประทาน

      5.  ห้ามสูบบุหรี่

      6.  ห้ามดื่มสุรา

      7.  ห้ามเล่นการพนัน

      8.  ตรงต่อเวลา

      9.  แต่งกายสุภาพ

      10.  ห้ามมั่วสุมกัน