แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 2

แผนการสอน

หน่วยที่  2

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  3

 

ชื่อหน่วย  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  8

ชื่อเรื่อง  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน   หน้าที่และความรับผิดชอบ

           ของแผนกแม่บ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นๆ

            ในโรงแรม งานปลีกย่อยแผนกแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  4 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

2.  หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

สาระสำคัญ

             การบริหารงานแผนกแม่บ้านมีการแบ่งสายงานที่ชัดเจน  มีหน้าที่ในงานที่ต้องรับผิดชอบตามที่ได้กำหนดไว้

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน  หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  เขียนโครงสร้างของแผนกแม่บ้านได้

2.  อธิบายโครงสร้างของแผนกแม่บ้านได้ 

3.  บอกวัตถุประสงค์โครงสร้างของแผนกแม่บ้านได้

4.  อธิบายการแบ่งสายงานในแผนกแม่บ้านได้

5.  อธิบายลักษณะงาน  ตำแหน่งต่างๆ ในแผนกแม่บ้านได้

เนื้อหาสาระ

1.  โครงสร้างการบริหารงานของแผนกแม่บ้าน

1.1  โรงแรมขนาดเล็ก

1.2  โรงแรมขนาดกลาง

1.3  โรงแรมขนาดใหญ่

2.  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

                  2.1  งานทำความสะอาดห้องพัก                   2.5  งานห้องดอกไม้

2.2  งานบริเวณสาธารณะ                          2.6  งานพนักงานต้นห้อง

2.3  งานห้องผ้า                                      2.7  งานห้องเครื่องแบบ

2.4  งานห้องซักรีด                                   2.8  งานส่วนทรัพย์สินที่หายและถูกพบ

             3.  หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้าน

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

2.  บอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในหน่วยนี้  โครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน

3.  บอกให้ทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนเกี่ยวกับการแบ่งสายงานแผนกแม่บ้าน

4.  ครูสุ่มถามนักศึกษาว่า  เพราะเหตุใดจึงต้องมีโครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน

5.  ครูถามนักศึกษาว่า  การแบ่งสายงานภายในแผนกแม่บ้านมีประโยชน์อย่างไร

 

1.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 2

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

 

 

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

            

4.  นักศึกษาที่ถูกสุ่มถามตอบตาม                ความคิดเห็นที่นักศึกษาทราบ

 

5.  นักศึกษาที่ถูกสุ่มถามตอบตาม                ความเข้าใจ

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 3 อธิบายโครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน  การแบ่งสายงานในแผนกแม่บ้าน  

        2.  ครูบอกเนื้อหาโครงสร้างการบริหารงานในแผนกแม่บ้าน

3.  ครูบอกเนื้อหาการแบ่งสายงานในแผนกแม่บ้าน

4.  ครูยกตัวอย่างลักษณะงานต่างๆ ในแผนกแม่บ้าน

 

1.  นักศึกษาทุกคนศึกษาใบความรู้ที่ 3 ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

 

2.  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

              

3.  นักศึกษาจดสาระสำคัญ

 

4.  นักศึกษาฟังและซักถาม

             

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดโดยการแบ่งกลุ่ม

2.  เปิดโอกาสให้ซักถาม

3.  ครูแจกใบความรู้ที่ 4 เรื่องหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้าน          การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงแรม

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  ซักถามปัญหาต่างๆ

3.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 4 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 3 เรื่องโครงสร้างการบริหารงานฝ่ายห้องพัก โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน หน้าที่และความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

             2.  แบบทดสอบก่อนเรียน

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

                    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของแผนกแม่บ้าน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับการแบ่งสายงานในแผนกแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร  สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจนกล้าคิด                กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  2

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่โรงแรมบางแห่งอาจแยกการบริหารออกไป

ก. งานห้องผ้า                                      

ข. งานห้องซักรีด

ค. งานพนักงานต้นห้อง                           

ง. งานห้องดอกไม้

2.   รายได้จากมินิบาร์จัดเป็นรายได้ของแผนกใด

ก. แผนกแม่บ้าน                                    

ข. แผนกจัดเลี้ยง

ค. แผนกการขายและการตลาด                 

ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3.   งานหลักที่สำคัญของแผนกแม่บ้านคือ

ก. งานทำความสะอาดห้องพัก                 

ข. งานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

ค. งานพนักงานต้นห้อง                          

ง. งานห้องผ้า

4.   Butler เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานใด

ก. ดูแลงานในห้องซักรีด                         

ข. ดูแลงานในห้องผ้า

ค. ดูแลงานบริการทั่วไปให้กับแขกพิเศษ     

ง. ผู้เชี่ยวชาญด้านการซักรีด

5.   Wake Up Call  เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกใด

ก. แผนกแม่บ้าน                                   

ข. แผนกต้อนรับ

ค. แผนกโทรศัพท์                                 

ง. แผนกบัญชี

6.   แผนกแม่บ้านมีความสัมพันธ์ในงานกับแผนกใดมากที่สุด

ก. แผนกบุคคล                                     

ข. แผนกบริการส่วนหน้า

ค. แผนกจัดซื้อ                                    

ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

7.   ตำแหน่งงานใดที่โรงแรมมักหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาทำงานได้ยาก

ก. งานซักรีด                                       

ข. งานห้องผ้า

ค. งานพนักงานต้นห้อง                          

ง. งานช่าง

8.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่ใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยดูแล

ก. งานซักรีด                                       

ข. งานห้องผ้า

ค. งานสวน                                         

ง. งานห้องดอกไม้

9.   ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพัก    

ก. แผนกต้อนรับ                                  

ข. แผนกบำรุงรักษา

ค. แผนกแม่บ้าน                                  

ง. แผนกอาคันตุกะสัมพันธ์

10.  โรงแรมที่มีแขกชาวต่างชาติเข้าพักเป็นส่วนใหญ่  ควรเลือกพนักงานแม่บ้านที่มีคุณสมบัติ           แบบใด

ก. ภาษาต่างประเทศดี                           

ข. รูปร่างหน้าตาดี

ค. มีบุคลิกดี                                        

ง. มีกิริยามารยาทดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  2  เรื่องโครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

                      1.   ข       

                      2.   ง

                      3.   ก

                      4.   ค

                      5.   ค

                      6.   ข

                      7.   ก

                      8.   ค

                      9.   ง

                      10. ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  2

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  4

 

ชื่อหน่วย  โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  8

ชื่อเรื่อง  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นๆ ในโรงแรม  งานปลีกย่อยในแผนกแม่บ้าน 

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นๆ ในโรงแรม 

2.  งานปลีกย่อยในแผนกแม่บ้าน 

สาระสำคัญ

1.  พนักงานแผนกแม่บ้านมีหน้าที่  ความรับผิดชอบแตกต่างกันไปตามโครงสร้างของงานในแผนก  มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานโดยหัวหน้าต่างๆ ตามลำดับขั้น    

2.  แผนกแม่บ้านมีการประสานงานและความสัมพันธ์กับส่วนต่างๆ ของโรงแรม  เพื่อให้แขกมีความประทับใจ  และให้การบริการที่มีคุณภาพ

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้ทราบถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้าน  ความสำคัญของ           การประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในโรงแรมเพื่อให้การบริการมีคุณภาพ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้านได้

2.  บอกความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและงานส่วนอื่นๆ ในโรงแรมได้ 

 

 

เนื้อหาสาระ

1.  การประสานงานของแผนกแม่บ้านกับฝ่ายต่างๆ ในโรงแรม

1.1  แผนกบุคคล

1.2  แผนกบริการส่วนหน้า

1.3  แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

1.4  แผนกช่าง

1.5  แผนกรักษาความปลอดภัย

1.6  แผนกจัดซื้อ

1.7  แผนกการเงินและบัญชี

              2.  งานปลีกย่อยในแผนกแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

     1. ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน

     2. บอกวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม

 

1.  สนทนาซักถามแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

 

2.  ขั้นสอน

     1. ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 4 อธิบายเนื้อหาบท  และบอกถึงความสำคัญและความจำเป็นที่แผนกแม่บ้านต้องมี  การประสานงานกับแผนกอื่นๆ ในโรงแรม เพื่อแขกจะได้มีความพึงพอใจสูงสุด

2.  ครูยกตัวอย่างการประสานงานกับแผนกต้อนรับและอธิบายถึงงานที่ต้องเกี่ยวข้องกัน

3.  ครูสุ่มถามนักศึกษาโดยให้นักศึกษาเลือกแผนกต่างๆ ที่ต้องประสานงานกับแผนกแม่บ้าน

4.  ครูถามความคิดเห็นของนักศึกษาเรื่องการทำงานร่วมกันของแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่นอีกหรือไม่

5.  ครูเสริมความรู้เพิ่มเติม

 

1.  นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 4  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

 

 

 

2.  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

             

       3.  นักศึกษาตอบตามความเข้าใจ

 

      4.  นักศึกษาฟังครูพูด  นักศึกษาที่สนใจ  แสดงความคิดเห็น

             

5.  นักศึกษาฟัง จดสาระเพิ่มเติม

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระ  สำคัญที่เรียนทั้งหมดในวันนี้

2.  เปิดโอกาสให้ซักถามและสรุปเพิ่มเติม

3.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 2

4.  ครูแจกใบความรู้ที่ 5 เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  ซักถามปัญหาต่างๆ  ฟังครูสรุป

3.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน

4.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 5 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 4 เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นๆในโรงแรม งานปลีกย่อยในแผนกแม่บ้าน การจัดการด้านการปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบทดสอบหลังเรียน

4.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

                       -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดหน่วยที่ 2

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงาน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับการประสานงานของแผนกแม่บ้านกับแผนกอื่นๆ                 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น              

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

-  แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-5 คน เพื่อมอบหมายใบมอบหมายงานที่ 2.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่โรงแรมบางแห่งอาจแยกการบริหารออกไป

ก. งานห้องผ้า                                      

ข. งานห้องซักรีด

ค. งานพนักงานต้นห้อง                           

ง. งานห้องดอกไม้

2.   รายได้จากมินิบาร์จัดเป็นรายได้ของแผนกใด

ก. แผนกแม่บ้าน                                    

ข. แผนกจัดเลี้ยง

ค. แผนกการขายและการตลาด                 

ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

3.   งานหลักที่สำคัญของแผนกแม่บ้านคือ

ก. งานทำความสะอาดห้องพัก                 

ข. งานทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

ค. งานพนักงานต้นห้อง                           

ง. งานห้องผ้า

4.   Butler เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับงานใด

ก. ดูแลงานในห้องซักรีด                         

ข. ดูแลงานในห้องผ้า

ค. ดูแลงานบริการทั่วไปให้กับแขกพิเศษ     

ง. ผู้เชี่ยวชาญด้านการซักรีด

5.   Wake Up Call  เป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกใด

ก. แผนกแม่บ้าน                                   

ข. แผนกต้อนรับ

ค. แผนกโทรศัพท์                                 

ง. แผนกบัญชี

6.   แผนกแม่บ้านมีความสัมพันธ์ในงานกับแผนกใดมากที่สุด

ก. แผนกบุคคล                                    

ข. แผนกบริการส่วนหน้า

ค. แผนกจัดซื้อ                                    

ง. แผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม

7.   ตำแหน่งงานใดที่โรงแรมมักหาบุคลากรที่มีความเหมาะสมมาทำงานได้ยาก

ก. งานซักรีด                                       

ข. งานห้องผ้า

ค. งานพนักงานต้นห้อง                           

ง. งานช่าง

8.   งานใดในแผนกแม่บ้านที่ใช้วิธีการจ้างบุคคลภายนอกให้ช่วยดูแล

ก. งานซักรีด                                       

ข. งานห้องผ้า

ค. งานสวน                                         

ง. งานห้องดอกไม้

9.   ข้อใด ไม่ เกี่ยวข้องกับฝ่ายห้องพัก    

ก. แผนกต้อนรับ                                  

ข. แผนกบำรุงรักษา

ค. แผนกแม่บ้าน                                  

ง. แผนกอาคันตุกะสัมพันธ์

10.  โรงแรมที่มีแขกชาวต่างชาติเข้าพักเป็นส่วนใหญ่  ควรเลือกพนักงานแม่บ้านที่มีคุณสมบัติ           แบบใด

ก. ภาษาต่างประเทศดี                           

ข. รูปร่างหน้าตาดี

ค. มีบุคลิกดี                                        

ง. มีกิริยามารยาทดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  2  เรื่องการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

                      1.   ข         

                      2.   ง

                      3.   ก

                      4.   ค

                      5.   ค

                      6.   ข

                      7.   ก

                      8.   ค

                      9.   ง

                      10. ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด

1.   จงบอกงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

2.   ท่านคิดว่างานใดในแผนกแม่บ้านมีความสำคัญที่สุด  เพราะเหตุใด  จงให้เหตุผลประกอบ

3.   ถ้าท่านจะต้องปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน  ท่านจะเลือกทำงานใด  เพราะเหตุใด

4.   เพราะเหตุใดแผนกแม่บ้านจึงต้องมีความสัมพันธ์กับแผนกอื่นๆ  จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์มา 1 แผนกพร้อมอธิบาย

5.   งานปลีกย่อยของแผนกแม่บ้านคืออะไร  จงยกตัวอย่างมา 3 งาน พร้อมอธิบาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

                       ต้องได้คะแนนร้อยละ  50 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

1.   จงบอกงานต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของแผนกแม่บ้าน

      1.  งานทำความสะอาดห้องพัก

      2.  งานบริเวณสามธารณะ

      3.  งานห้องผ้า

      4.  งานห้องดอกไม้

      5.  งานห้องซักรีด

      6.  งานพนักงานต้นห้อง

 

2.   ท่านคิดว่างานใดในแผนกแม่บ้านมีความสำคัญที่สุด  เพราะเหตุใด  จงให้เหตุผลประกอบ

      งานทำความสะอาดห้องพัก  เพราะห้องพักเป็นจุดขายจุดแรกที่แขกจะพักอาศัย  ดังนั้นต้องให้ความสำคัญความสะอาดของห้องพัก

 

3.   ถ้าท่านจะต้องปฏิบัติงานในแผนกแม่บ้าน  ท่านจะเลือกทำงานใด  เพราะเหตุใด

      เลือกทำงานแผนกทำความสะอาดห้องพัก  เพราะการทำความสะอาดห้องพัก  สามารถบ่งบอกว่าเรามีความละเอียด  ระเบียบเรียบร้อยมากน้อยแค่ไหน  ถ้าเราทำได้ดีแขกก็จะชม  และโอกาสหน้าแขกก็เลือกมาพักที่นี่อีก  และเราภูมิใจที่เห็นแขกมีความสุข

 

4.   เพราะเหตุใดแผนกแม่บ้านจึงต้องมีความสัมพันธ์กับแผนกอื่นๆ  จงยกตัวอย่างความสัมพันธ์มา 1 แผนกพร้อมอธิบาย

      แผนกแม่บ้านกับแผนกบริการส่วนหน้า  เมื่อแขกมาลงทะเบียนเข้าพักกับแผนกบริการส่วนหน้าหากห้องพักไม่เรียบร้อย  โดยแขกเก่าเพิ่งออกไป  แผนกแม่บ้านต้องเร่งมือรีบทำให้เสร็จ  แผนกบริการส่วนหน้าจะต้องแจ้งการเข้าห้องพักให้แผนกแม่บ้านทราบโดยเร็ว  ไม่ควรให้แขกรอนาน

 

5.   งานปลีกย่อยของแผนกแม่บ้านคืออะไร  จงยกตัวอย่างมา 3 งาน พร้อมอธิบาย

      งานที่มีความสำคัญรองลงจากงานหลัก  แต่ไม่ได้เป็นงานที่ต้องทำทุกวัน  บางงานมักจำเป็นต้องทำเพราะความประสงค์ของแขก  เช่น  1.  การจัดเตียงเสริม  2.  การขอเปลี่ยนห้อง  3.  การเปลี่ยนหลอดไฟ

      1. การจัดเตียงเสริม  เป็นเตียงเสริมพิเศษสำหรับแขกพัก 3 คน  ไม่ต้องการเปิดห้องเพิ่มเพราะราคาค่าบริการเตียงเสริมถูกกว่า

      2.  การขอเปลี่ยนห้อง  พนักงานควรแจ้งให้แขกติดต่อกับแผนกต้อนรับก่อนเมื่อแผนกต้อนรับให้เปลี่ยนห้องได้  พนักงานต้องตรวจเช็คว่าห้องที่แขกย้ายไปอยู่พร้อมหรือไม่

      3.  การเปลี่ยนหลอดไฟ  เป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดห้องพักโดยไม่ต้องเขียนใบซ่อมหรือรอให้พนักงานฝ่ายช่างมาเปลี่ยน  เมื่อเปลี่ยนเสร็จแล้ว  ให้ทดสอบหลอดไฟฟ้า