แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 3

แผนการสอน

หน่วยที่  3

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  5

 

ชื่อหน่วย  ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

ชั่วโมงรวม  12

ชื่อเรื่อง  ประเภทของห้องพัก ลักษณะของเตียงนอน

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  ประเภทของห้องพัก

2.  ลักษณะของเตียงนอน

    

สาระสำคัญ

1.  ห้องพักในโรงแรมมีหลากหลายประเภทและรูปแบบตามสไตล์การตกแต่งของแต่ละโรงแรม

2.  เตียงนอนมีความสำคัญต่อการนอน เตียงนอนที่ไม่เหมาะสมกับสะรีระของผู้นอนก็จะทำให้ผู้นอนรู้สึกไม่สบายตัว

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

1.เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ประเภทของห้องพักในโรงแรม

2.เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ ลักษณะของเตียงนอนในโรงแรม

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกประเภทของห้องพักในโรงแรมได้

2.  อธิบายประเภทของห้องพักในโรงแรมได้ 

3.  บอกความแตกต่างของห้องพักแต่ละประเภทได้ 

4.  บอกประเภทของเตียงนอนในโรงแรมได้

5.  อธิบายเตียงนอนแต่ละประเภทได้

 

 

เนื้อหาสาระ

1.ประเภทของห้องพักในโรงแรมตามหลักสากล โดยทั่วไปแยกประเภทได้ดังนี้

1.1 Double Room คือห้องพักที่มีเตียงขนาดใหญ่ 6 ฟุต สามารถพักได้ 1-2 คน

1.2 Single Room คือ ห้องที่จัดให้แขกพักในห้องเพียงคนเดียว ซึ่งภายในห้องอาจมีเตียงใหญ่ 6 ฟุต หรือเตียงเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงก็ได้

1.3 Twin Room คือห้องพักที่มีเตียง 2 เตียง ซึ่งมักจะจัดเตียงขนาดเล็ก

1.4 Triple Room คือ ห้องที่มีเตี่ยวเดี่ยว 3 เตียง

1.5 Connecting room คือ ห้อง 2 ห้องหรือมากกว่า มีประตูภายในเปิดถึงกันได้ เหมาะสำหรับแขกที่พักเป็นครอบครัว

1.6 Hollywood Room คือ ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียงจัดเรียงชิดติดกันโดยมีเบดบอร์ดหรือหัวเตียงเป็นชิ้นเดียวกัน สามารถพักได้ 2 คน

1.7 Suite คือห้องชุดที่มีห้องนอนตั้งแค่ 1 ห้องหรือมากกว่าและห้องรับแขก อีกทั้งมีบาร์หรือห้องครัวขนาดเล็ก

1.8 Penthouse คือห้องพักที่มีขนาดกว้างขวาง มักจัดตั้งอยู่ส่วนบนของอาคาร

2.ลักษณะของเตียงนอน

2.1 Twin Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 3.5x6.5 ฟุต หรือ 4x6.5 ฟุต

2.2 Queen Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 5x6.5 ฟุต

2.3 King  Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 6 x6.5 ฟุต หรือ 6.5 x6.5 ฟุต

2.4 เตียงเสริม

      - Extra Bed เตียงเสริมตามคำขอแขก

      - Baby Cot เตียงสำหรับเด็กมีลูกกรงล้อมรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3

2.  บอกให้ทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียน  ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

3.  ครูสอบถามนักศึกษาว่าใครเคยเข้าพักโรงแรม ห้องพักมีลักษณะอย่างไร

 

 

1.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 3  

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

 

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูดและตอบคำถาม

 

 

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 5 ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

2.  ครูอธิบายโดยใช้เพาเวอร์พอยส์แสดงรูปภาพห้องพักชนิดต่างและลักษณะเตียงนอน

3. ชมคลิปวีดิโอ รูปแบบของห้องพักชนิดต่างๆ

4.  ครูให้โอกาสนักศึกษาซักถาม  เรื่องต่างๆ ที่นักศึกษายังสงสัย

5. ครูอธิบายและนำชมห้องพัก ซีวีซีเพลส

 

1.  นักศึกษาทุกคน  ศึกษาใบความรู้ที่ 5  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

 

2.  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

       3.  นักศึกษาชมคลิปวีดิโอ

   

       4.  นักศึกษาที่สงสัยซักถาม

 

       5.  นักศึกษาที่สงสัยซักถาม

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ให้นักศึกษาสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้โดยการแบ่งกลุ่ม

2.  เปิดโอกาสให้ซักถาม

3.  ครูแจกใบความรู้ที่ 6 เรื่องการจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  ซักถามปัญหาต่างๆ 

3.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 6 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

           เพาเวอร์พอยส์

 

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 5 เรื่องความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

2.  แบบทดสอบก่อนเรียน

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม และจริยธรรม

           

สื่อโสตทัศน์  วีดิโอ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัดจำนวน 5 ข้อ

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับประเภทของห้องพัก

-  ถามความรู้เกี่ยวกับลักษณะเตียง

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

              

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  3

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.ข้อใดคือห้องพักคู่ชนิดเตียงเดี่ยว 2 เตียง

ก. Single room

ข.Double room

ค.Twin  room

ง. Suite

2. ห้องพักที่ประกอบไปด้วยห้องหลายห้อง

ก. Hollywood room

ข.Double room

ค.Triple  room

ง. Suite

3. ห้องพักที่มีเตียงนอนเดี่ยว

ก. Single room

ข.Twin room

ค.Hollywood  room

ง. Suite

4. ห้องพักสำหรับสามคน

ก. Single room

ข.Double room

ค.Triple  room

ง. Suite

5. ห้องพักที่มีขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนสุดของอาคาร

ก. Single room

ข. Penthouse

ค.Triple  room

 

ง. Suite

6. ห้องพักที่เหมาะสำหรับแขกที่พักเป็นครอบครัวมากที่สุด

ก. Connecting  rooms

ข.Double room

ค.Triple  room

ง. Twin room                 

7. ห้องที่มีเตียงเดี่ยว2 เตียงเรียงชิดติดกัน คือข้อใด

ก. Penthouse 

ข.Double room

ค.Triple  room

ง. Twin room                 

8. เตียงสำหรับเด็กเล็กคือข้อใด

ก.Extra Bed

ข. Baby Cot

ค. Twin Bed

ง. Queen Bed

9. เตียงในข้อใดมีขนาดใหญ่ที่สุด              

ก.Baby Bed

ข.King Bed

ค. Twin Bed

ง. Queen Bed

10. เตียงในข้อใดมีขนาดเล็กที่สุด         

ก. Singer Bed

ข.King Bed

ค. Twin Bed

ง. Queen Bed

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน  เรื่องความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

                      1.   ค       

                      2.   ง

                      3.   ก

                      4.   ค

                      5.   ข

                      6.   ก

                      7.   ก

                      8.   ข

                      9.   ข

                      10. ค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด

1.ห้องพักมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

2. ห้องพัก delux แตกต่างจากห้องพักstandard อย่างไร

3.เตียงนอนมี่กี่ขนาด อะไรบ้างจงอธิบาย

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

                       ต้องได้คะแนนร้อยละ  50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 เฉลยแบบฝึกหัด

1.ห้องพักมีกี่ประเภทอะไรบ้าง

   ห้องพักมี 8 ประเภท

1.1 Double Room คือห้องพักที่มีเตียงขนาดใหญ่ 6 ฟุต สามารถพักได้ 1-2 คน

1.2 Single Room คือ ห้องที่จัดให้แขกพักในห้องเพียงคนเดียว ซึ่งภายในห้องอาจมีเตียงใหญ่ 6 ฟุต หรือเตียงเล็ก 3.5 ฟุต 2 เตียงก็ได้

1.3 Twin Room คือห้องพักที่มีเตียง 2 เตียง ซึ่งมักจะจัดเตียงขนาดเล็ก

1.4 Triple Room คือ ห้องที่มีเตี่ยวเดี่ยว 3 เตียง

1.5 Connecting room คือ ห้อง 2 ห้องหรือมากกว่า มีประตูภายในเปิดถึงกันได้ เหมาะสำหรับแขกที่พักเป็นครอบครัว

1.6 Hollywood Room คือ ห้องที่มีเตียงเดี่ยว 2 เตียงจัดเรียงชิดติดกันโดยมีเบดบอร์ดหรือหัวเตียงเป็นชิ้นเดียวกัน สามารถพักได้ 2 คน

1.7 Suite คือห้องชุดที่มีห้องนอนตั้งแค่ 1 ห้องหรือมากกว่าและห้องรับแขก อีกทั้งมีบาร์หรือห้องครัวขนาดเล็ก

1.8 Penthouse คือห้องพักที่มีขนาดกว้างขวาง มักจัดตั้งอยู่ส่วนบนของอาคาร

2. ห้องพัก Delux แตกต่างจากห้องพัก Standard อย่างไร

  ห้องพัก Delux จะมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวก จัดวางโซฟารับแขกเพิ่ม

3.เตียงนอนมี่กี่ขนาด อะไรบ้างจงอธิบาย

   เตียงนอน 4 ขนาด

1 Twin Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 3.5x6.5 ฟุต หรือ 4x6.5 ฟุต

2 Queen Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 5x6.5 ฟุต

3 King  Bed มีขนาดมาตรฐานคือ 6 x6.5 ฟุต หรือ 6.5 x6.5 ฟุต

4 เตียงเสริม

      - Extra Bed เตียงเสริมตามคำขอแขก

      - Baby Cot เตียงสำหรับเด็กมีลูกกรงล้อมรอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  4

วิชา  แม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  6

 

ชื่อหน่วย  การจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  12

ชื่อเรื่อง  การจัดเตรียมรถเข็น

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

 การจัดเตรียมอุปกรณ์และของใช้ใส่รถเข็น 

    

สาระสำคัญ

การจัดเตรียมอุปกรณ์และของใช้ใส่รถเข็นให้สะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อยและเพียงพอต่อการใช้งานเป็นสิ่งจำเป็น ช่วยทำให้การทำงานรวดเร็วยิ่งขึ้น ประหยัดเวลา             

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจขั้นตอนการจัดรถเข็นแม่บ้าน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของและเครื่องใช้ที่นำไปจัดใส่ในรถเข็นได้ 

2.  บอกขั้นตอนการจัดรถเข็นได้

3.  สามารถปฏิบัติจัดรถเข็นได้ถูกต้องตามขั้นตอนได้

 

 

เนื้อหาสาระ

   วัสดุอุปกรณ์ที่จัดใส่รถเข็น

-          ผ้าที่ใช้ภายในห้องพัก ผ้าต่างๆเช่นผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว

-          อุปกรณ์ทำความสะอาดห้องพัก เช่น ผ้าเช็ดฝุ่น ผ้าเช็ดแก้ว ไม้ถูพื้น ที่ตักผง เป็นต้น

-          เคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาด เช่น น้ำยาถูพื้น น้ำยาเช็ดกระจก น้ำยาล้างห้องน้ำ น้ำยาปรับอากาศ เป็นต้น

-          อุปกรณ์ของใช้ภายในห้องพักเช่น สบู่ แชมพู ครีมนวด หมวกอาบน้ำ แปรงสีฟัน ยาสีฟัน แก้วน้ำ เป็นต้น

   การจัดเตรียมรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

1. นำของใช้และอุปกรณ์การทำความสะอาดทุกชิ้นออกจากรถพร้อมล้างให้สะอาด

2. นำผ้าสะอาดที่เหลือจากการทำงานออกมาวางคืนบนชั้น

3.วางผ้าและนำผ้าที่ใช้แล้วใส่ตะกร้าเตรียมส่งซัก

4. เทขยะ เก็บรวบรวมกระดาษหนังสือพิมพ์และนิตยสารออกจากรถ

5.  เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของภายในรถให้สะอาด

6. ชั้นที่วางผ้าในรถ ควรมีกระดาษขาวสะอาดปูรองพื้น

7. จัดวางอุปกรณ์ของใช้แขกให้เป็นระเบียบ

8. น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด ควรแบ่งใส่กระบอกฉีดให้พอใช้ต่อการทำงานของแต่ละวัน

9. จัดผ้าชนิดต่างๆ ใส่รถ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน

2.  ครูบอกจุดประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  สนทนา  ซักถาม  แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน  

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 6เรื่องการจัดเตรียมรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน อธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม  พร้อมยกตัวอย่าง และสาธิตให้นักศึกษาดู

2.  ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องการจัดรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม 

4.  แบ่งกลุ่มนักศึกษา กลุ่มละ 3 คนฝึกปฏิบัติจัดรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

 

1.  นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 6 ดูฟัง                    จดสาระสำคัญ

2.  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ

 

3.  นักศึกษาที่สนใจซักถาม

 

 

4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 3 คน ฝึกปฏิบัติจัดรถเข็น

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  ครูแจกใบความรู้ที่ 7 เรื่องการเข้าห้องพักแขก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 7 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

  1. ใบความรู้ที่ 6 เรื่องการจัดเตรียมรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

             2.  ใบงานเรื่อง การจัดเตรียมรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม และจริยธรรม

         

สื่อโสตทัศน์

                 วีดิโอ เรื่อง การจัดเตรียมรถเข็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 - กิจกรรมกลุ่มฝึกปฏิบัติจัดรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

-  ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติจัดรถเข็นเป็นรายบุคคลพร้อมถ่ายรูปภาพประกอบ ก่อนและหลังการทำงาน

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับรายการ วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งของเครื่องใช้ที่จัดใส่ในรถเข็น

-  ถามความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการจัดรถเข็นของพนักงานแผนกแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน                  

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการตอบคำถาม

- สังเกตการฝึกปฏิบัติจริง

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

-  ประเมินผลงานการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษาสามารถปฏิบัติจัดรถเข็นได้ถูกต้องตามขั้นตอน 

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  4

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องการจัดรถเข็น

แบบทดสอบมีทั้งหมด 2 ตอน

ตอนที่1

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  20  นาที

 

1.หลักสำคัญที่ควรคำนึงถึงและปฏิบัติให้ได้มาตรฐานงานแม่บ้าน

  ก.ความสะอาด    ความสะดวกสบาย 

  ข.ความสวยงาม ความปลอดภัย

  ค.ความสะอาด  ความประหยัด        

  ง. ถูกทุกข้อ

2.การจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้านที่ดี ควรจะกระทำเมื่อใด

  ก. ขณะทำงาน       

  ข.ก่อนจะเข้าไปทำความสะอาด

  ค. ก่อนเลิกงาน              

   ง.ถูกทั้งข้อ ข. และข้อ ค.

3.   สิ่งของเครื่องใช้ที่นำไปใส่ในรถเข็นของพนักงานแม่บ้านคือข้อใด

ก. ผ้าปูที่นอน                             

ข. ผ้าเช็ดตัว

ค. ทิชชู่                                     

ง. ถูกทุกข้อ 

4. ในการจัดว่างสิ่งของบนรถเข็นสิ่งของใดควรจัดวางไว้ชั้นบนสุดของรถเข็น

ก. Amenity          

ข. อุปกรณ์ทำความสะอาด

ค. ผ้าที่ใช้ในห้องพัก                              

ง. น้ำดื่ม

5. ในการจัดว่างสิ่งของบนรถเข็นสิ่งของใดควรจัดวางไว้ชั้นล่างสุดของรถเข็น

ก. Amenity          

ข. อุปกรณ์ทำความสะอาด

ค. ผ้าเช็ดตัว                             

ง. ผ้าเช็ดเท้า

6.   การจัดวางสิ่งของใดไม่ควรวางไว้ใกล้กัน

ก. เครื่องดื่ม  / น้ำยาทำความสะอาด                 

ข. ผ้าเช็ดเท้า / ผ้าเช็ดหน้า

ค. ของขบเคี้ยว / ผ้าปูที่นอน             

ง. ถูกทุกข้อ

ตอนที่ 2 ให้นักศึกษาเขียนตอบคำถามดังต่อไปนี้

ให้นักศึกษาเขียนอธิบายขั้นตอนการจัดรถเข็นของพนักงานแม่บ้าน

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  4  เรื่องการจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้าน

       ตอนที่ 1           

                      1.   ง         

                      2.   ง

                      3.   ง

                      4.   ก

                      5.   ง

                      6.   ง

       ตอนที่ 2  ขั้นตอนการจัดเตรียมรถเข็น

1. นำของใช้และอุปกรณ์การทำความสะอาดทุกชิ้นออกจากรถพร้อมล้างให้สะอาด

2. นำผ้าสะอาดที่เหลือจากการทำงานออกมาวางคืนบนชั้น

3.วางผ้าและนำผ้าที่ใช้แล้วใส่ตะกร้าเตรียมส่งซัก

4. เทขยะ เก็บรวบรวมกระดาษหนังสือพิมพ์และนิตยสารออกจากรถ

5.  เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของภายในรถให้สะอาด

6. ชั้นที่วางผ้าในรถ ควรมีกระดาษขาวสะอาดปูรองพื้น

7. จัดวางอุปกรณ์ของใช้แขกให้เป็นระเบียบ

8. น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด ควรแบ่งใส่กระบอกฉีดให้พอใช้ต่อการทำงานของแต่ละวัน

9. จัดผ้าชนิดต่างๆ ใส่รถ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด

1.   การจัดเตรียมรถเข็น   มีความสำคัญอย่างไร 

2.  การจัดเตรียมรถเข็น พนักงานแม่บ้านจะทำในช่วงเวลาใด

3.  จงบอกวัสดุอุปกรณ์ที่จัดใส่ในรถเข็นแม่บ้าน  

4.   จงบอกขั้นตอนการจัดรถเข็น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

                       ต้องได้คะแนนร้อยละ  50 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

1.   การจัดเตรียมรถเข็น มีความสำคัญอย่างไร

     การจัดรถเข็นที่ดี วัสดุอุปกรณ์ เครื่องใช้ สะอาด จัดวางให้เป็นระเบียบถูกสุขอนามัย ช่วยทำให้การ

     ทำงานของสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยยิ่งขึ้นประหยัดเวลาในการทำงาน  

2.  การจัดเตรียมรถเข็น พนักงานแม่บ้านจะทำในช่วงเวลาใด

     ก่อนเลิกงานและก่อนการทำงาน

3.  จงบอกวัสดุอุปกรณ์ที่จัดใส่ในรถเข็นแม่บ้าน 

    Amenity , ของใช้ภายในห้องพัก เช่น น้ำดื่ม กระดาษเช็ดหน้า  กระดาษชำระ,อุปกรณ์ทำความสะอาดเคมีภัณฑ์ในการทำความสะอาด, ผ้าที่ใช้ในห้องพักเช่น ผ้าเช็ดหน้า ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดเท้า ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน เป็นต้น

4.   จงบอกขั้นตอนการจัดรถเข็น

1. นำของใช้และอุปกรณ์การทำความสะอาดทุกชิ้นออกจากรถพร้อมล้างให้สะอาด

2. นำผ้าสะอาดที่เหลือจากการทำงานออกมาวางคืนบนชั้น

3.วางผ้าและนำผ้าที่ใช้แล้วใส่ตะกร้าเตรียมส่งซัก

4. เทขยะ เก็บรวบรวมกระดาษหนังสือพิมพ์และนิตยสารออกจากรถ

5.  เช็ดฝุ่นตามชั้นวางของภายในรถให้สะอาด

6. ชั้นที่วางผ้าในรถ ควรมีกระดาษขาวสะอาดปูรองพื้น

7. จัดวางอุปกรณ์ของใช้แขกให้เป็นระเบียบ

8. น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด ควรแบ่งใส่กระบอกฉีดให้พอใช้ต่อการทำงานของแต่ละวัน

9. จัดผ้าชนิดต่างๆ ใส่รถ ให้มีจำนวนเพียงพอต่อการทำงานในแต่ละวัน