แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 4

แผนการสอน

หน่วยที่  7

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่ 15

 

ชื่อหน่วย    เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  62

ชื่อเรื่อง    เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  4 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การรายงานสภาพห้องพัก 

2.  การรายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก

4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน

5.  การรายงานความแตกต่าง    

สาระสำคัญ

1.  การรายงานสภาพห้องพัก  เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบตรวจสอบว่าควรจะทำความสะอาดห้องใดก่อนหลัง

2.  เมื่อพนักงานทำความสะอาดห้องพักเสร็จแล้ว  จะต้องรายงานการทำงานห้องที่ทำ            ความสะอาดเรียบร้อยแล้วและห้องที่เหลืออยู่  เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก  เพื่อตรวจนับจำนวนผ้าทั้งหมด  ตรวจสอบการชำรุด และป้องกันการสูญหาย

4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน

5.  เมื่อห้องพักของแขกมีสถานภาพไม่ตรงกับที่บันทึกไว้  พนักงานจะต้องรับแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อให้สถานภาพของห้องเป็นปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ และการเขียนรายงานในแผนกแม่บ้าน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้

2.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้

             3.  ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ

 

เนื้อหาสาระ

1.  การรายงานสภาพห้องพัก

2.  การรายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก

4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน

5.  การายงานความแตกต่าง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4

2.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน  โดยถามนักศึกษาว่า  มีใครเคยไปพักที่โรงแรมบ้างและพบเอกสารใดบ้างภายในห้องพัก

3.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 4  

2.  นักศึกษาร่วมสนทนากับครู แสดง         ความคิดเห็นเกี่ยวกับเอกสารต่างๆ

 

 

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 7 พร้อมอธิบายเนื้อหา  และยกตัวอย่าง

2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  ตอบข้อสงสัย 

3.  ครูนำเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนี้ให้นักศึกษาดู  และแจกให้นักศึกษาทุกคนครูอธิบายรายละเอียดวิธีการเขียนเอกสาร       

4.  เสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  นักศึกษาทุกคน  ศึกษาใบความรู้  ฟัง  จดสาระสำคัญ

2.  นักศึกษาที่สงสัยซักถาม

             

3.  นักศึกษาดูเอกสารที่ครูนำมาแสดง

 

 

4.  ฟังและจดสาระสำคัญ

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้โดยการแบ่งกลุ่ม

2.  ครูแจกใบความรู้ที่ 8 เรื่อง           การรายงานการเบิกจ่ายผ้า  การรายงาน      การตรวจนับผ้า  การรายงานการยืมของ      การรายงานการเบิกกุญแจ  เพื่อให้นักศึกษานำไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเอง

2.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 8 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 7 เรื่องการรายงานสภาพห้องพัก   การรายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน  การายงานความแตกต่าง

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

               4.   แบบประเมินผลก่อนเรียน

 

สื่อโสตทัศน์

1.  ภาพถ่ายใบรายงานสภาพห้องพัก

2.  ภาพถ่ายใบรายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

3.  ภาพถ่ายใบรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก

4.  ภาพถ่ายใบรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

 

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  7

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องเอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   การรายงานใดที่ ไม่ ต้องใช้แบบฟอร์ม

ก. การรายงานความแตกต่าง             จ. การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ      

ข. การรายงานความประพฤติของแขก

ค. การรายงานการใช้ผ้าของแขก              

ง. การรายงานการยืมของ

2.   เมื่อพนักงานพบสิ่งของที่แขกลืมไว้ภายในบริเวณโรงแรมพนักงานควรทำอย่างไร

ก. แจ้งผู้จัดการทั่วไป                    จ. ติดตามค้นหาแขกที่เป็นเจ้าของ        

ข. แจ้งแผนกแม่บ้าน

ค. แจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัย               

ง. แจ้งแผนกบริการส่วนหน้า

3.   ก่อนที่ Room maid จะทำความสะอาดห้องพักแขกจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ดูป้าย DND                           จ. ถูกทุกข้อ          

ข. ดูใบรายงานสภาพห้องพัก

ค. ดูสมุด Log book                               

ง. ดูใบรายงานความแตกต่าง

4.   การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการทำงานจะบันทึกลงในเอกสารใด

ก. room maid report            จ. ไม่จำเป็นต้องบันทึกถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง                 

ข. Housekeeping report

ค. Log book                                        

ง. Discrepancy report

5.   ข้อใด ไม่ใช่ การทำ linen inventory

ก. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำสัญญากับโรงรับจ้างซักรีด

ข. เพื่อจะได้ทราบว่ามีผ้าสูญหายจำนวนเท่าไร จ.เพื่อจะได้ทราบว่าควรจะใช้งบประมาณเท่าใด

ค. เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเบิกผ้าใหม่จำนวนเท่าไร

ง. เพื่อจะได้ทราบว่าในปีต่อไปควรใช้ผ้าแต่ละชนิดจำนวนเท่าไร

6.   เมื่อพนักงานต้อนรับแจ้งว่าแขก Check out แผนกแม่บ้านควรทำอย่างไร

ก. ตรวจสอบการใช้มินิบาร์      จ. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่อาจชำรุดเสียหาย      

ข. ตรวจสอบทรัพย์สินของโรงแรม

ค. ตรวจสอบทรัพย์สินของแขกที่อาจลืมไว้  

ง. ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ภายนอกโรงแรม

7.   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การตรวจการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขกคือ

ก. เพื่อป้องกันการสูญหาย                จ. ถูกทุกข้อ       

ข. เพื่อป้องกันการใช้ผ้าผิดประเภท

ค. เพื่อสำรวจการชำรุดและความเสียหาย     

ง. เพื่อการทำสัญญาจ้างกับบริษัทซักรีด

8.   ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ ไม่  ถูกต้อง

ก. ถ้าพนักงานแผนกอื่นและแขกมีความจำเป็นต้องเปิดห้องพัก Room maid จะต้องเปิดให้ 

ข. ถึงแม้ว่าผ้าที่ใช้ในโรงแรมจะมีหลายประเภทและจำนวนมากแต่การตรวจนับผ้าประจำปีควรจะทำพร้อมกันทุกแผนก

ค. การรายงานความแตกต่างเป็นหน้าที่ของแผนกบริการส่วนหน้า

ง. การส่งกุญแจห้องคืนแผนกแม่บ้านผู้เบิกและผู้ส่งคืนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

จ. การเขียนรายงานในแผนกแม่บ้านเป็นสิ่งจำเป็นเพราะเป็นการควบคุมระบบการทำงาน

9.   Sleep out หมายถึง

ก. การที่แขกขอเลื่อนเวลา Check out ออกไป

ข. การที่แขกเปิดห้องพักแล้วแต่ไม่กลับมานอนที่ห้อง

ค. การที่แขกพักผ่อนเลยเวลาการทำความสะอาดห้องพัก

ง. การที่แขกพา Joiner เข้ามาพักด้วย

จ. แขกขอเปลี่ยนห้องพัก

10.  เอกสารใดที่ ไม่จำเป็น ต้องทำรายงานทุกวัน

ก. Maid room report                           

ข. Occupancy report

ค. Housekeeping task sheet                 

ง. Discrepancy report

จ. Minibar Report

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  7  เรื่องเอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

                      1.   ค       

                      2.   ง

                      3.   ค

                      4.   ค

                      5.   ก

                      6.   ง

                      7.   ง

                      8.   ง

                      9.   ก

                      10. ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  7

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  8

 

ชื่อหน่วย  เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  12

ชื่อเรื่อง   เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การรายงานการเบิกจ่าย 

2.  การรายงานการตรวจนับผ้า

3.  การรายงานการยืมของ

4.  การรายงานการเบิกกุญแจ

5.  การรายงานในสมุดรายงาน (Log Book)

    

สาระสำคัญ

1.  ผ้าทุกประเภทที่ใช้ในโรงแรมต้องมีการลงรายการ  เพื่อจะได้ทราบว่าส่งไปยังแผนกซักรีดจำนวนเท่าใด  และผ้าที่ทำความสะอาดแล้วจำนวนเท่าใด  นำไปเก็บไว้ที่ใด

2.  การตรวจนับผ้าเป็นสิ่งจำเป็น  เพื่อให้จำนวนผ้าคงที่และให้มีการสูญหายน้อยที่สุด

3.  แขกสามารถยืมของบางประเภทที่โรงแรมไม่ได้จัดไว้ให้  โดยแขกต้องทำใบยืมของใช้ไว้กับทางโรงแรม

4.  กุญแจห้องพักแขกเป็นสิ่งสำคัญ  พนักงานทำความสะอาดห้องพักจะต้องลงลายมือชื่อเบิกและคืนกุญแจทุกครั้งเมื่อทำความสะอาดเสร็จ

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจการเขียนรายงานเอกสารต่างๆ ของแผนกแม่บ้าน

 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้

2.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้

3.  ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ

 

 

 

 

เนื้อหาสาระ

1.  การรายงานการเบิกจ่ายผ้า

2.  การรายงานการตรวจนับผ้า

3.  การรายงานการยืมของ

4.  การรายงานการเบิกกุญแจ

5.  การายงานในสมุดรายงาน (Log Book)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกจุดประสงค์การเรียนการสอน

3.  ครูทบทวนเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนผ่านมาแล้ว

 

1.  สนทนาซักถาม  แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 8 พร้อมอธิบายเนื้อหา  และยกตัวอย่าง

2.  ครูนำตัวอย่างเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนี้ให้นักศึกษาดู  และอธิบายการลงรายงาน       

3.  เสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  นักศึกษาทุกคน  ศึกษาใบความรู้ที่ 8  ฟัง  จดสาระสำคัญ   

2.  นักศึกษาฟังและดูครูสาธิต  พร้อมทั้งซักถามเพิ่มเติม

 

3.  ฟังและจดสาระสำคัญ

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้โดยการแบ่งกลุ่ม

2.  ครูแจกใบความรู้ที่ 9 เรื่อง           การรายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม  การรายงานทรัพย์สินที่หายและถูกพบ  การรายงานทรัพย์สินของโรงแรมที่เสียหาย  การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ  การรายงานส่งซักรีด             การรายงานของแผนกแม่บ้าน  เพื่อให้นักศึกษานำไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวข้อเอง

2.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 9 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 9 เรื่องการรายงานการเบิกจ่ายผ้า  การรายงานการตรวจนับผ้า  การรายงานการยืมของ  การรายงานการเบิกกุญแจ  การายงานในสมุดรายงาน (Log Book)

     2.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม และจริยธรรม

สื่อโสตทัศน์

 

1.  ตัวอย่างการรายงานการเบิกจ่ายผ้า

2.  ตัวอย่างการรายงานการตรวจนับผ้า

3.  ตัวอย่างรายงานการยืมของ

4.  ตัวอย่างรายงานการเบิกกุญแจ

5.  ตัวอย่างรายงานในสมุดล็อกบุ๊ค (Log Book)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาฝึกลงเอกสารที่เรียน

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

 

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  4

วิชา  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  9

 

ชื่อหน่วย   เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  12

ชื่อเรื่อง  เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การรายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม

2.  การรายงานทรัพย์สินที่หายและถูกพบ

3.  การรายงานทรัพย์สินของโรงแรมที่เสียหาย

4.  การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

5.  การรายงานการส่งซักรีด

6.  การรายงานของแผนกแม่บ้าน

สาระสำคัญ

1.  เมื่อพนักงานทำความสะอาดห้องพักพบสิ่งที่ชำรุดต้องรีบบันทึกและแจ้งให้แผนกช่างมาดำเนินการแก้ไขซ่อมแซม

2.  เมื่อแขกลืมทรัพย์สินในห้องพัก  พนักงานจะต้องรีบแจ้งหัวหน้าประจำชั้น  และนำทรัพย์สินนั้นเก็บรักษาไว้เพื่อส่งคืนแขกต่อไป

3.  ถ้าพบทรัพย์สินของโรงแรมเสียหายภายในห้องพักหรือส่วนอื่นๆ ของโรงแรม  พนักงานจะต้องรีบรายงานผู้รับผิดชอบทันที

4.  เมื่อพนักงานพบแขกเกิดอุบัติเหตุ  ต้องรีบช่วยเหลือเบื้องต้น  แล้วรายงานให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทราบ

5.  ถ้าแขกต้องการส่งเสื้อผ้าซักรีด  พนักงานจะต้องจดบันทึกรายการต่างๆ ลงในแบบฟอร์มการส่งซักรีด

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจเอกสารต่างๆ ของแผนกแม่บ้าน

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกลักษณะของเอกสารต่างๆ ได้

2.  สามารถบันทึกรายการต่างๆ ลงในเอกสารได้

3.  ปฏิบัติด้วยความละเอียดรอบคอบ

 

 

เนื้อหาสาระ

1.  การรายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม

2.  การรายงานทรัพย์สินที่หายและถูกพบ

3.  การรายงานทรัพย์สินของโรงแรมที่เสียหาย

4.  การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ

5.  การรายงานการส่งซักรีด

6.  การรายงานของแผนกแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกจุดประสงค์การเรียนการสอน

3.  ครูทบทวนเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนผ่านมาแล้ว

 

1.  สนทนาซักถาม  แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 9 พร้อมอธิบายเนื้อหา  และยกตัวอย่าง

2.  ครูนำตัวอย่างเอกสารงานแม่บ้านที่เรียนในวันนี้ให้นักศึกษาดู  และอธิบายการลงรายงาน        

3.  เสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  นักศึกษาทุกคน  ศึกษาใบความรู้ที่ 9  ฟัง  จดสาระสำคัญ   

2.  นักศึกษาฟังและดูครูสาธิต  พร้อมทั้งซักถามเพิ่มเติม

 

3.  ฟังและจดสาระสำคัญ

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 4

3.  ครูแจกใบความรู้ เรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน

3.  นักศึกษารับใบความรู้เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านเพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ เรื่องการการรายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม  การรายงานทรัพย์สินที่หายและถูกพบ  การรายงานทรัพย์สินของโรงแรมที่เสียหาย  การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ  การรายงานการส่งซักรีด  การรายงานของแผนกแม่บ้าน

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

              

           

 

สื่อโสตทัศน์

 

1. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม

2. ตัวอย่างแบบฟอร์ม รายงานทรัพย์สินที่หายและถูกพบ

4. ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการส่งซักรีด

6.  ภาพถ่ายการรายงานของแผนกแม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

 

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

-  มอบหมายใบงานเพื่อให้นักศึกษาฝึกกรอกเอกสารต่างๆให้ถูกต้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องเอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   การรายงานใดที่ ไม่ ต้องใช้แบบฟอร์ม

ก. การรายงานความแตกต่าง           จ. การรายงานการเกิดอุบัติเหตุ        

ข. การรายงานความประพฤติของแขก

ค. การรายงานการใช้ผ้าของแขก              

ง. การรายงานการยืมของ

2.   เมื่อพนักงานพบสิ่งของที่แขกลืมไว้ภายในบริเวณโรงแรมพนักงานควรทำอย่างไร

ก. แจ้งผู้จัดการทั่วไป         จ. ติดตามค้นหาแขกที่เป็นเจ้าของ                   

ข. แจ้งแผนกแม่บ้าน

ค. แจ้งฝ่ายรักษาความปลอดภัย               

ง. แจ้งแผนกบริการส่วนหน้า

3.   ก่อนที่ Room maid จะทำความสะอาดห้องพักแขกจะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. ดูป้าย DND                          จ. ถูกทุกข้อ           

ข. ดูใบรายงานสภาพห้องพัก

ค. ดูสมุด Log book                               

ง. ดูใบรายงานความแตกต่าง

4.   การบันทึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบการทำงานจะบันทึกลงในเอกสารใด

ก. room maid report            จ. ไม่จำเป็นต้องบันทึกถ้าไม่เกิดเหตุการณ์ร้ายแรง                 

ข. Housekeeping report

ค. Log book                                        

ง. Discrepancy report

5.   ข้อใด ไม่ใช่ การทำ linen inventory

ก. เพื่อเป็นข้อมูลในการทำสัญญากับโรงรับจ้างซักรีด

ข. เพื่อจะได้ทราบว่ามีผ้าสูญหายจำนวนเท่าไรจ.เพื่อจะได้ทราบว่าควรจะใช้งบประมาณเท่าใด

ค. เพื่อจะได้ทราบว่าจะต้องเบิกผ้าใหม่จำนวนเท่าไร

ง. เพื่อจะได้ทราบว่าในปีต่อไปควรใช้ผ้าแต่ละชนิดจำนวนเท่าไร

6.   เมื่อพนักงานต้อนรับแจ้งว่าแขก Check out แผนกแม่บ้านควรทำอย่างไร

ก. ตรวจสอบการใช้มินิบาร์  จ. ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆที่อาจชำรุดเสียหาย                    

ข. ตรวจสอบทรัพย์สินของโรงแรม

ค. ตรวจสอบทรัพย์สินของแขกที่อาจลืมไว้  

ง. ตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ภายนอกโรงแรม

7.   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์การตรวจการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขกคือ

ก. เพื่อป้องกันการสูญหาย                       

ข. เพื่อป้องกันการใช้ผ้าผิดประเภท

ค. เพื่อสำรวจการชำรุดและความเสียหาย     

ง. ถูกทุกข้อ

8.   ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ ไม่  ถูกต้อง

ก. ถ้าพนักงานแผนกอื่นและแขกมีความจำเป็นต้องเปิดห้องพัก Room maid จะต้องเปิดให้ 

ข. ถึงแม้ว่าผ้าที่ใช้ในโรงแรมจะมีหลายประเภทและจำนวนมากแต่การตรวจนับผ้าประจำปีควรจะทำพร้อมกันทุกแผนก

ค. การรายงานความแตกต่างเป็นหน้าที่ของแผนกบริการส่วนหน้า

ง. การส่งกุญแจห้องคืนแผนกแม่บ้านผู้เบิกและผู้ส่งคืนจะต้องเป็นบุคคลเดียวกัน

9.   Sleep out หมายถึง

ก. การที่แขกขอเลื่อนเวลา Check out ออกไป

ข. การที่แขกเปิดห้องพักแล้วแต่ไม่กลับมานอนที่ห้อง

ค. การที่แขกพักผ่อนเลยเวลาการทำความสะอาดห้องพัก

ง. แขกขอเปลี่ยนห้องพัก

10.  เอกสารใดที่ ไม่จำเป็น ต้องทำรายงานทุกวัน

ก. Maid room report                            

ข. Occupancy report

ค. Housekeeping task sheet                

ง. Discrepancy report

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน  เรื่องเอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

                      1.   ค         

                      2.   ง

                      3.   ค

                      4.   ค

                      5.   ก

                      6.   ง

                      7.   ง

                      8.   ง

                      9.   ก

                      10. ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบฝึกหัด

1.   เพราะเหตุใดแผนกแม่บ้านจึงต้องมีการรายงานด้วยเอกสารแบบต่างๆ

2.   ถ้าพนักงานพบแขกประสบอุบัติเหตุพนักงานควรทำอย่างไร  จงอธิบาย

3.   การเบิกกุญแจมีความสำคัญอย่างไร  มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

4.   การรายงานสภาพห้องพักมีความสำคัญอย่างไร  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการรายงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน

                       ต้องได้คะแนนร้อยละ  50 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบฝึกหัด 

1.   เพราะเหตุใดแผนกแม่บ้านจึงต้องมีการรายงานด้วยเอกสารแบบต่างๆ

      เพราะเป็นงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  เพื่อรายงานสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้าและพนักงานในแผนกทราบ

 

2.   ถ้าพนักงานพบแขกประสบอุบัติเหตุพนักงานควรทำอย่างไร  จงอธิบาย

      ควรรับเข้าไปช่วยเหลือ  พร้อมทั้งโทรศัพท์แจ้งพยาบาลประจำโรงแรม

 

3.   การเบิกกุญแจมีความสำคัญอย่างไร  มีแนวทางปฏิบัติอย่างไร

      1.  เมื่อเซ็นชื่อเบิกและคืนกุญแจทุกครั้ง

       2.  เมื่อเบิกกุญแจแล้ว ต้องติดตัวผู้เบิกตลอดเวลา

       3.  ห้ามนำกุญแจออกนอกบริเวณโรงแรม

       4.  พนักงานทำความสะอาดต้องเปิดทำความสะอาดทีละห้อง

       5.  ถ้าแขกลืมกุญแจควรแจ้งที่ส่วนหน้าโรงแรม

       6.  ถ้าพบกุญแจค้างอยู่ที่ลูกบิดประตู  ให้เคาะประตูเพื่อตรวจสอบว่าแขกอยู่ในห้องหรือไม่  เพราะแขกอาจลืม

       7.  ถ้ากุญแจที่เบิกมาสูญหาย  ควรรีบค้นหาและแจ้งให้หัวหน้าประจำชั้นทราบทันที

       8.  เมื่อใช้กุญแจเสร็จแล้ว  ให้ส่งคืนทันที

 

4.   การรายงานสภาพห้องพักมีความสำคัญอย่างไร  เพราะเหตุใดจึงต้องมีการรายงาน

      ก่อนทำความสะอาดห้องพัก  พนักงานจะต้องตรวจสภาพห้องพักก่อน  ว่าห้องใดเป็นห้องว่าง  เพื่อจะได้ทราบว่าห้องใดควรทำก่อน  ทั้งนี้  ควรตรวจดูรายละเอียดข้อมูลจากใบรายงานสภาพห้องพัก

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  7

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่ 15

 

ชื่อหน่วย    เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

ชั่วโมงรวม  62

ชื่อเรื่อง    เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

จำนวนชั่วโมง  4 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การรายงานสภาพห้องพัก 

2.  การรายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก

4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน

5.  การรายงานความแตกต่าง    

สาระสำคัญ

1.  การรายงานสภาพห้องพัก  เพื่อให้พนักงานที่รับผิดชอบตรวจสอบว่าควรจะทำความสะอาดห้องใดก่อนหลัง

2.  เมื่อพนักงานทำความสะอาดห้องพักเสร็จแล้ว  จะต้องรายงานการทำงานห้องที่ทำ            ความสะอาดเรียบร้อยแล้วและห้องที่เหลืออยู่  เพื่อจะได้เข้าไปตรวจสอบความเรียบร้อยอีกครั้ง

3.  การรายงานการใช้ผ้าและเครื่องใช้ของแขก  เพื่อตรวจนับจำนวนผ้าทั้งหมด  ตรวจสอบการชำรุด และป้องกันการสูญหาย

4.  การรายงานการเบิกของใช้ประจำวัน  เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์เพียงพอต่อการใช้งาน

5.  เมื่อห้องพักของแขกมีสถานภาพไม่ตรงกับที่บันทึกไว้  พนักงานจะต้องรับแจ้งให้ผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้องทราบ  เพื่อให้สถานภาพของห้องเป็นปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

KMe : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑