แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 5

 

แผนการสอน

  หน่วยที่  5

วิชา  แม่บ้านโรงแรม

  สอนครั้งที่ 7

ชื่อหน่วย  การทำความสะอาดห้องพัก

  ชั่วโมงรวม  28

ชื่อเรื่อง  การเข้าห้องพักแขก  การทำความสะอาดห้องพัก 

  จำนวนชั่วโมง  12

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การเข้าห้องพักแขก

2.  การทำความสะอาดห้องพัก     

สาระสำคัญ

1.  ก่อนเข้าห้องพักแขกเพื่อไปทำความสะอาด  พนักงานต้องสังเกตป้ายแขวนหน้าประตูห้องว่าเข้าไปทำความสะอาดได้หรือไม่  ห้ามรบกวนแขก 

2.  พนักงานต้องทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของห้องพัก  ตามที่โรงแรมกำหนดไว้

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจการทำความสะอาดห้องพัก

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  อธิบายการทำความสะอาดห้องพักได้

2.  ทำความสะอาดทางเข้าห้องพักได้

3.  ทำความสะอาดตู้เสื้อผ้าได้

4.  ทำความสะอาดมินิบาร์ได้

5.  ทำความสะอาดโต๊ะทำงานและเครื่องเขียนได้

6.  ทำความสะอาดโต๊ะรับแขกได้

7.  ทำความสะอาดห้องนอนได้

8.  ทำการเก็บเตียงได้

9.  ทำการปูเตียงได้

10.ทำการเปิดเตียงได้

11.ทำความสะอาดห้องน้ำได้

12.ปฏิบัติงานได้ด้วยความละเอียดรอบคอบ

13.ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาร่วมสนทนากับครู แสดง         ความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้เรื่องการทำความสะอาดห้องพัก พร้อมอธิบายเนื้อหา  และสาธิตให้นักศึกษาดู

2. ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 3 กลุ่ม นำนักศึกษาไปที่ห้องปฏิบัติการห้องพัก ครูอธิบายและสาธิตวิธีเข้าห้องพักแขก

3.ครูอธิบายและสาธิตส่วนประกอบของห้องพัก

4.ครูอธิบายและสาธิตการทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของห้อง  และเน้นย้ำในส่วนของห้องนอนซึ่งเกี่ยวกับการทำเตียง

5.ครูสาธิตการเก็บเตียงการปูเตียงการเปิดเตียง

6.ครูอธิบายและสาธิตการทำความสะอาดส่วนที่เป็นห้องน้ำ 

7.ครูอธิบายเพิ่มเติมการทำความสะอาดห้องพักแขกจะรวมถึงบริเวณทางเดินระหว่างห้องพักด้วย

 

1.  ฟัง  ซักถาม  จดสาระสำคัญ 

 

 

2.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

 

3.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

4.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

 

5.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

6.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

7.  ฟัง  ซักถามและดูครูสาธิต

 

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.ครูแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น 7 กลุ่ม  ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนออกมานำเสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบของห้องพักและการทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของห้องพัก

2.ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในวันนี้

3.ครูแจกใบความรู้เรื่อง การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์ การตรวจสอบความสะอาดของห้องพักความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพักเพื่อให้ศึกษาล่วงหน้า

 

1.นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

 

 

2.นักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญ

 

3.นักศึกษารับใบความรู้เรื่องการจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์  การตรวจสอบความสะอาดของห้องพัก  ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่  เรื่องการเข้าห้องพักแขก การทำความสะอาดห้องพักแขก

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

1.  ภาพถ่ายการเข้าห้องพักแขก

2   วีดิโอการทำความสะอาดห้องพักแขก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน               

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                    

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียน

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องการจัดการห้องพักและบริเวณสาธารณะ

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   ห้องพักสำหรับ 2 คน ลักษณะของเตียงนอนควรเป็นแบบใด

ก. Double bed                                    

ข. Twin bed

ค. Hollywood twin bed                         

ง. แบบใดก็ได้

2.   เมื่อเข้าไปในห้องพักแขก Room maid ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก

ก. ปูเตียง                                           

ข. ทำความสะอาดห้องน้ำ

ค. สำรวจทรัพย์สินของแขก                   

ง. เปิดม่านหน้าต่างให้แสงสว่างเข้า

3.   Corridor จัดอยู่ในพื้นที่ใดของโรงแรม

ก. บริเวณสาธารณะ                              

ข. ส่วนประกอบของห้องพัก

ค. พื้นที่ส่วนกลาง                                

ง. ระเบียงห้องพัก

4.   ข้อใด ไม่ใช่  เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องพัก

ก. ตรวจสอบ Maid cart ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ข. จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบ

ค. จัดพนักงานทำงานตามวันเวลาที่กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

5.   ข้อใดถูกต้องเมื่อใช้ผ้าปูที่นอนผืนที่ 1 ปูเตียง

ก. คว่ำตะเข็บ วางผ้าเสมอที่นอน เหน็บชายผ้าทั้งสามด้าน

ข. คว่ำตะเข็บ ปล่อยชายผ้าลงทั้งสี่ด้านของที่นอน

ค. หงายตะเข็บ ปล่อยชายผ้าลงทั้งสี่ด้านของที่นอน

ง. หงายตะเข็บ วางผ้าเสมอที่นอน เหน็บชายผ้าทั้งสามผืน

6.   ผ้ารองผ้าห่มหมายถึงอะไร

ก. ผ้าปูที่นอนผืนที่หนึ่ง                      

ข. ผ้าปูที่นอนผืนที่สอง

ค. ผ้าปูที่นอนผืนที่สาม                       

ง. ผ้าคลุมเตียง

7.   ข้อใดเป็นความหมายของการทำปลายเตียง 2 ชั้น

ก. เพื่อให้ส่วนของที่นอนด้านปลายเตียงยกสูงขึ้น

ข. เพื่อให้ที่นอนยกสูงขึ้นเสมอเตียง 2 ชั้น

ค. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแขกวางเท้าเป็นการเพิ่มความสบายเวลานอน

ง. ถูกทุกข้อ

8.   การเปิดเตียงหมายถึง

ก. การทำเตียงหลังจากแขก Check out ออกไปแล้ว

ข. การเปิดห้องพักให้แขกใหม่เนื่องจากแขกร้องขอ

ค. การดึงผ้ารองผ้าห่มและผ้าห่มตลบพับหักขึ้นบนเตียงเป็นมุมต่างๆ

ง. การตรวจห้องพักของหัวหน้าประจำชั้น

9.   ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าแขกแขวนป้าย DND

ก. รีบเคาะประตูห้องพักเพื่อจะได้รีบเข้าไปทำความสะอาด

ข. รีบโทรศัพท์ไปที่สำนักงานแม่บ้านเพื่อแจ้งให้แขกทราบว่าจะมีการทำความสะอาดห้องพัก

ค. Room maid ควรผ่านห้องพักนี้ไปก่อนเพื่อทำความสะอาดห้องพักห้องอื่นๆเมื่อทำเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาดู

ง. Room maid ต้องรีบทำความสะอาดสลับกับห้องพักที่แขก check out ออกไปแล้ว

10. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบห้องพักคือ

ก. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน                        

ข. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ค. หัวหน้าประจำชั้น                             

ง. เสมียนแม่บ้าน

11.   พื้นที่ใดจัดเป็นบริเวณส่วนหน้าของโรงแรม

ก. ห้องสุขา                                          

ข. สำนักงานฝ่ายต่างๆ

ค. ลิฟท์พนักงาน                                    

ง. ทางเข้าโรงแรมของพนักงาน

12.   อุปกรณ์ใดจัดเป็นเครื่องทุ่นแรง

ก. ถุงมือยาง                                         

ข. แปรงถูพื้น

ค. เคมีภัณฑ์                                         

ง. ไม้ถูพื้น

 

13.   การทำความสะอาดบริเวณใดที่พนักงานควรทำตอนกลางคืน

ก. บันไดเลื่อน                                      

ข. ซักพรม

ค. เช็ดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์                            

ง. ถูกทุกข้อ

14.   ส่วนใดของโรงแรมที่จัดบริการไว้เฉพาะแขกของโรงแรม

ก. สระว่ายน้ำ                                       

ข. ห้องเสริมสวย

ค. ห้องฟิตเนส                                     

ง. สปา

15.   สถานที่ใดที่โรงแรมจัดไว้บริการแก่แขกและบุคคลภายนอก

ก. บิซิเนสเซนเตอร์                                 

ข. ศูนย์สุขภาพ

ค. สระว่ายน้ำ                                        

ง.  สปา           

16.   บริเวณสาธารณะใดที่ต้องทำความสะอาดทุกวัน

ก. ห้องโถง                                           

ข. ห้องประชุม

ค. ห้องจัดเลี้ยง                                      

ง. ถูกทุกข้อ       

17.   Cleaner อยู่ในความควบคุมดูแลโดย

ก. Floor supervisor                              

ข. Executive housekeeper

ค. Public area supervisor                      

ง. Clerk

18.   การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ใดที่ต้องใช้เวลาเวลามาก

ก. โคมไฟ                                             

ข. พรม

ค. ตู้ไม้                                                 

ง. ตู้สแตนเลส

 

 

 

19.   ข้อใดไม่ ถูกต้อง

ก. การทำความสะอาดภายในตู้ลอคเกอร์เป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดทั่วไป

ข. สบู่ที่แขกเหลือใช้ไม่ควรทิ้งชักโครกเพราะจะทำให้ส้วมอุดตัน

ค. สวัสดิการต่างๆที่โรงแรมจัดให้พนักงานจะอยู่บริเวณส่วนหลังของโรงแรม   

ง. โรงแรมประเภทรีสอร์ทบริเวณสาธารณะส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่จัดสวน 

20. ข้อใด ไม่ ควรปฏิบัติในการซักพรม

ก. ใช้ผงซักฟอก

ข. ทำความสะอาดด้วยน้ำถ้าไม่สกปรกมาก  

ค. ทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรก

ง.  เมื่อซักพรมขณะที่ยังชื้นให้ใช้แปรงปัดขนพรมไปในทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

  หน่วยที่  5

วิชา  การจัดการงานแม่บ้านโรงแรม

  สอนครั้งที่  12

 

ชื่อหน่วย  การจัดการห้องพักและบริเวณสาธารณะ

  ชั่วโมงรวม  26

ชื่อเรื่อง  การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์  การตรวจสอบห้องพัก

  จำนวนชั่วโมง  4

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์

2.  การตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

  

สาระสำคัญ

1.  พนักงานทำความสะอาดห้องพัก  จะต้องจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักในส่วนต่างๆ ให้ครบเพื่อความสะดวกสบายของแขก  ซึ่งขึ้นอยู่กับนโยบายของโรงแรมและอัตราค่าห้องพัก

2.  เมื่อพนักงานทำความสะอาดห้องพักทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  หัวหน้าประจำชั้นจะทำการตรวจสอบความสะอาดของห้องพักและความเป็นระเบียบเรียบร้อย  มีขั้นตอนการตรวจสอบตามที่โรงแรมกำหนดไว้ 

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์  การตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  อธิบายการจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักได้

2.  จัดเตรียมมินิบาร์ได้

3.  อธิบายการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพักได้

4.  บอกขั้นตอนการทำความสะอาดได้

5.  ปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน

6.  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

 

เนื้อหาสาระ

1.  การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์

-  ส่วนทางเข้า

-  ส่วนตู้เสื้อผ้า

-  ส่วนมินิบาร์

-  ส่วนโต๊ะทำงานและแต่งตัว

-  ส่วนต้อนรับแขกและนั่งเล่น

-  ส่วนห้องนอน

-  ส่วนห้องน้ำ

2.  การตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

-  ประตูชั้นนอก

-  เพดาน

-  ฝาผนัง

-  เครื่องตกแต่งห้อง

-  พื้นห้อง

-  ห้องน้ำ

-  รายงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม

-  รายงานความประพฤติของแขกที่เข้าพัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาร่วมสนทนากับครู แสดง         ความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ทบทวน  ซักถามนักศึกษาในบทเรียนที่ผ่านมาโดยการสุ่มถาม

2.  ครูให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 12 พร้อมอธิบายเนื้อหา  และสาธิตให้นักศึกษาดู

3.  เปิดโอกาสให้ซักถาม

4.  ครูสาธิตการจัดเครื่องใช้ประจำห้องและมินิบาร์

5.  ครูอธิบายขั้นตอนการตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก 

6.  ครูมอบหมายใบงานที่  ให้นักศึกษาศึกษาตามใบงานและใบมอบหมายงานที่  ให้นักศึกษาปฏิบัติ

 

1.  นักศึกษาทุกคนฟังครูทบทวนและตอบคำถามของครู

2.  นักศึกษาฟังและจดสาระสำคัญ

 

3.  นักศึกษาซักถาม

4.  นักศึกษาดูครูสาธิต

 

5.  นักศึกษาฟังและจดสาระสำคัญ

 

6.  นักศึกษารับใบงานและใบมอบหมายงานเพื่อนำไปศึกษาและปฏิบัติ

 

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญ  โดยให้นักศึกษาสมมติเป็นหัวหน้าประจำชั้น  ทำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของห้องพัก

2.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน

3.  ครูแจกใบความรู้เรื่องหลักเบื้องต้นในการทำความสะอาด  ส่วนประกอบของบริเวณสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาที่เป็นตัวแทนบอกขั้นตอนการตรวจสอบห้องพัก

 

       2.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน

       3.  นักศึกษารับใบความรู้

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้เรื่อง การจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์  การตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

1.  ภาพถ่ายการจัดเครื่องใช้ประจำห้องพักและมินิบาร์

2.  ภาพถ่ายการตรวจสอบความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องพัก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

หลังเรียน

-  สังเกตการณ์ร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

  หน่วยที่  6

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

  สอนครั้งที่  13

 

ชื่อหน่วย  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

  ชั่วโมงรวม  26

ชื่อเรื่อง  ความหมายของบริเวณสาธารณะ  ส่วนประกอบของบริเวณสาธารณะ  ประเภทของงานบริเวณสาธารณะ

  จำนวนชั่วโมง  2 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  ความหมายของบริเวณสาธารณะ

2.  ส่วนประกอบของบริเวณสาธารณะ

3.  ประเภทของงานบริเวณสาธารณะ

    

สาระสำคัญ

1.  พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องรู้จักเลือกวิธีการทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงแรมให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท

2.  พนักงานทำความสะอาดมีหน้าที่รับผิดชอบทำความสะอาดทุกส่วนของบริเวณสาธารณะ  เพื่อให้พื้นที่ดังกล่าวมีความสะอาดเรียบร้อยอยู่เสมอ

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจหลักเบื้องต้นในการทำความสะอาด  และการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  อธิบายหลักเบื้องต้นในการทำความสะอาดได้

2.  ระบุบริเวณสาธารณะในโรงแรมได้

3.  อธิบายการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะได้

4.  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน

5.  ใช้วัสดุถูกต้องและเหมาะสมกับงาน

6.  ปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ  และมีความละเอียดรอบคอบ

7.  ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงความปลอดภัยต่อตนเอง  ต่อผู้อื่น  และต่อส่วนรวม

 

 

 

เนื้อหาสาระ

1.  ความหมายของบริเวณสาธารณะ

2.  ส่วนประกอบของบริเวณสาธารณะ

2.1  บริเวณส่วนหน้าของโรงแรม

2.2  บริเวณส่วนหลังของโรงแรม

             3.  ประเภทของงานบริเวณสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6

2.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

3.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6  

2.  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ดำเนินการสอนในเนื้อหา  โดยให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 13 พร้อมอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม  และยกตัวอย่าง

2.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  ตอบข้อสงสัย

3.  ครูเสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  ฟัง  จดสาระสำคัญ  และศึกษาตาม   ใบความรู้ที่ 13

 

2.  นักศึกษาซักถาม

 

3.  นักศึกษาฟัง  จดสาระสำคัญ 

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  ครูแจกใบความรู้ที่ 14 เรื่อง อุปกรณ์การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  นักศึกษารับใบความรู้ที่ 14 เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ 14   ความหมายของบริเวณสาธารณะ  ส่วนประกอบของบริเวณสาธารณะ  ประเภทของงานบริเวณสาธารณะ

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบทดสอบก่อนเรียน

4.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

                  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

 

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

  หน่วยที่  5

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

  สอนครั้งที่  14

 

ชื่อหน่วย  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

  ชั่วโมงรวม  26

ชื่อเรื่อง    อุปกรณ์การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

  จำนวนชั่วโมง  4 

หัวข้อเรื่องและงาน

                  

1.  อุปกรณ์การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

2.  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ    

สาระสำคัญ

1.  พนักงานแผนกแม่บ้านจะต้องรู้จักเลือกใช้อุปกรณ์ชนิดต่างๆ เพื่อทำความสะอาดบริเวณต่างๆ ภายในโรงแรม

2.  พนักงานทำความสะอาดต้องทำความสะอาดทุกส่วนของบริเวณสาธารณะ  และจะต้องเลือกเวลาที่ต้องทำความสะอาดให้เหมาะสมด้วย  เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนแขก

 

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  การเลือกอุปกรณ์ในการทำความสะอาด  และการทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของบริเวณสาธารณะ

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

1.  บอกชนิดของอุปกรณ์ที่ใช้ทำความสะอาดได้

2.  สามารถเลือกอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานที่ต้องทำความสะอาดได้

3.  ทำความสะอาดส่วนต่างๆ ของบริเวณสาธารณะได้ถูกต้อง

4.  ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามขั้นตอน

             5.  ปฏิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบ

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาซักถาม  แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ดำเนินการสอนในเนื้อหา  โดยให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้ที่ 14 พร้อมอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม  และยกตัวอย่าง

2.  ครูนำอุปกรณ์ทำความสะอาดมาให้นักศึกษาดู

3.  ครูเน้นให้นักศึกษาต้องระมัดระวังในการใช้  เนื่องจากบางอย่างเป็นวัสดุเคมี  อาจเป็นพิษต่อร่างกาย

4.  ครูยกตัวอย่างการแก้อาการเบื้องต้นจากการถูกสารเคมีที่เป็นพิษ

5.  ครูเสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  ฟัง  จดสาระสำคัญ  และศึกษาตาม   ใบความรู้ที่ 14

 

2.  นักศึกษาดูตัวอย่างอุปกรณ์  ซักถามวิธีการใช้งาน

3.  นักศึกษาฟังครูพูด  จดสาระสำคัญ 

 

 

4.  นักศึกษาจดสาระสำคัญ

 

5.  นักศึกษาจดสาระสำคัญ  ซักถาม

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.  ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5

3.  ครูแจกใบงานที่5.1-5.4  และใบมอบหมายงานที่ 5.1-5.2    ให้นักศึกษานำไปศึกษาและปฏิบัติ

4.   ครุแจกใบความรู้ที่ 15 เพื่อให้ไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มสรุปสาระสำคัญ  โดยให้แต่ละกลุ่มเลือกหัวหน้าเอง

2.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 5

3.  นักศึกษารับใบงานและใบมอบหมายงาน  เพื่อไปศึกษาและปฏิบัติ

 

4.   นักศึกษารับใบความรู้ไปศึกษา

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ เรื่องอุปกรณ์การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ  การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

                    -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                     

หลังเรียน

-  สังเกตการร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการคิดวิเคราะห์  โดยทำแบบฝึกหัดได้และกล้าแสดงความคิดเห็นในแบบฝึกหัด

4.  นักศึกษาแบ่งกลุ่มอภิปรายเนื้อหาที่สนใจ

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียน

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องการทำความสะอาดห้องพักและบริเวณสาธารณะ

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   ห้องพักสำหรับ 2 คน ลักษณะของเตียงนอนควรเป็นแบบใด

ก. Double bed                                    

ข. Twin bed

ค. Hollywood twin bed                         

ง. แบบใดก็ได้

2.   เมื่อเข้าไปในห้องพักแขก Room maid ควรทำอะไรเป็นอันดับแรก

ก. ปูเตียง                                            

ข. ทำความสะอาดห้องน้ำ

ค. สำรวจทรัพย์สินของแขก                   

ง. เปิดม่านหน้าต่างให้แสงสว่างเข้า

3.   Corridor จัดอยู่ในพื้นที่ใดของโรงแรม

ก. บริเวณสาธารณะ                              

ข. ส่วนประกอบของห้องพัก

ค. พื้นที่ส่วนกลาง                                 

ง. ระเบียงห้องพัก

4.   ข้อใด ไม่ใช่  เป็นการจัดเตรียมอุปกรณ์ในการทำความสะอาดห้องพัก

ก. ตรวจสอบ Maid cart ให้ใช้งานได้ตลอดเวลา

ข. จัดวางอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆให้เป็นระเบียบ

ค. จัดพนักงานทำงานตามวันเวลาที่กำหนด

ง. ถูกทุกข้อ

5.   ข้อใดถูกต้องเมื่อใช้ผ้าปูที่นอนผืนที่ 1 ปูเตียง

ก. คว่ำตะเข็บ วางผ้าเสมอที่นอน เหน็บชายผ้าทั้งสามด้าน

ข. คว่ำตะเข็บ ปล่อยชายผ้าลงทั้งสี่ด้านของที่นอน

ค. หงายตะเข็บ ปล่อยชายผ้าลงทั้งสี่ด้านของที่นอน

ง. หงายตะเข็บ วางผ้าเสมอที่นอน เหน็บชายผ้าทั้งสามผืน

6.   ผ้ารองผ้าห่มหมายถึงอะไร

ก. ผ้าปูที่นอนผืนที่หนึ่ง                      

ข. ผ้าปูที่นอนผืนที่สอง

ค. ผ้าปูที่นอนผืนที่สาม                       

ง. ผ้าคลุมเตียง

7.   ข้อใดเป็นความหมายของการทำปลายเตียง 2 ชั้น

ก. เพื่อให้ส่วนของที่นอนด้านปลายเตียงยกสูงขึ้น

ข. เพื่อให้ที่นอนยกสูงขึ้นเสมอเตียง 2 ชั้น

ค. เพื่อให้มีพื้นที่สำหรับแขกวางเท้าเป็นการเพิ่มความสบายเวลานอน

ง. ถูกทุกข้อ

8.   การเปิดเตียงหมายถึง

ก. การทำเตียงหลังจากแขก Check out ออกไปแล้ว

ข. การเปิดห้องพักให้แขกใหม่เนื่องจากแขกร้องขอ

ค. การดึงผ้ารองผ้าห่มและผ้าห่มตลบพับหักขึ้นบนเตียงเป็นมุมต่างๆ

ง. การตรวจห้องพักของหัวหน้าประจำชั้น

9.   ข้อใดเป็นการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้าแขกแขวนป้าย DND

ก. รีบเคาะประตูห้องพักเพื่อจะได้รีบเข้าไปทำความสะอาด

ข. รีบโทรศัพท์ไปที่สำนักงานแม่บ้านเพื่อแจ้งให้แขกทราบว่าจะมีการทำความสะอาดห้องพัก

ค. Room maid ควรผ่านห้องพักนี้ไปก่อนเพื่อทำความสะอาดห้องพักห้องอื่นๆเมื่อทำเสร็จแล้วให้ย้อนกลับมาดู

ง. Room maid ต้องรีบทำความสะอาดสลับกับห้องพักที่แขก check out ออกไปแล้ว

10. ผู้ที่ทำหน้าที่ตรวจสอบห้องพักคือ

ก. หัวหน้าแผนกแม่บ้าน                        

ข. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่บ้าน

ค. หัวหน้าประจำชั้น                             

ง. เสมียนแม่บ้าน

11.   พื้นที่ใดจัดเป็นบริเวณส่วนหน้าของโรงแรม

ก. ห้องสุขา                                          

ข. สำนักงานฝ่ายต่างๆ

ค. ลิฟท์พนักงาน                                     

ง. ทางเข้าโรงแรมของพนักงาน

12.   อุปกรณ์ใดจัดเป็นเครื่องทุ่นแรง

ก. ถุงมือยาง                                         

ข. แปรงถูพื้น

ค. เคมีภัณฑ์                                         

ง. ไม้ถูพื้น

13.   การทำความสะอาดบริเวณใดที่พนักงานควรทำตอนกลางคืน

ก. บันไดเลื่อน                                      

ข. ซักพรม

ค. เช็ดฝุ่นเฟอร์นิเจอร์                            

ง. ถูกทุกข้อ

14.   ส่วนใดของโรงแรมที่จัดบริการไว้เฉพาะแขกของโรงแรม

ก. สระว่ายน้ำ                                       

ข. ห้องเสริมสวย

ค. ห้องฟิตเนส                                     

ง. สปา

15.   สถานที่ใดที่โรงแรมจัดไว้บริการแก่แขกและบุคคลภายนอก

ก. บิซิเนสเซนเตอร์                                 

ข. ศูนย์สุขภาพ

ค. สระว่ายน้ำ                                        

ง.  สปา            

16.   บริเวณสาธารณะใดที่ต้องทำความสะอาดทุกวัน

ก. ห้องโถง                                           

ข. ห้องประชุม

ค. ห้องจัดเลี้ยง                                      

ง. ถูกทุกข้อ       

17.   Cleaner อยู่ในความควบคุมดูแลโดย

ก. Floor supervisor                              

ข. Executive housekeeper

ค. Public area supervisor                      

ง. Clerk

18.   การทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ใดที่ต้องใช้เวลาเวลามาก

ก. โคมไฟ                                             

ข. พรม

ค. ตู้ไม้                                                  

ง. ตู้สแตนเลส

 

 

 

 

19.   ข้อใดไม่ ถูกต้อง

ก. การทำความสะอาดภายในตู้ลอคเกอร์เป็นหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดทั่วไป

ข. สบู่ที่แขกเหลือใช้ไม่ควรทิ้งชักโครกเพราะจะทำให้ส้วมอุดตัน

ค. สวัสดิการต่างๆที่โรงแรมจัดให้พนักงานจะอยู่บริเวณส่วนหลังของโรงแรม   

ง. โรงแรมประเภทรีสอร์ทบริเวณสาธารณะส่วนใหญ่จะเน้นพื้นที่จัดสวน 

20. ข้อใด ไม่ ควรปฏิบัติในการซักพรม

ก. ใช้ผงซักฟอก

ข. ทำความสะอาดด้วยน้ำถ้าไม่สกปรกมาก  

ค. ทำความสะอาดเฉพาะจุดที่สกปรก

ง.  เมื่อซักพรมขณะที่ยังชื้นให้ใช้แปรงปัดขนพรมไปในทางเดียวกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการทำความสะอาดห้องพักและบริเวณสาธารณะ

                      1.   ค       

                      2.   ง

                      3.   ค

                      4.   ค

                      5.   ก

                      6.   ง

                      7.   ง

                      8.   ง

                      9.   ก

                      10. ง

                      11. ค

                      12. ง

                      13. ค

                      14. ค

                      15. ก

                      16. ง

                      17. ง

KMe : วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑