แผนการสอน+เฉลยหน่วยที่ 6

แผนการสอน

หน่วยที่  8

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  17

 

ชื่อหน่วย  ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

ชั่วโมงรวม  4

ชื่อเรื่อง  ภาษาอังกฤษสำหรับงานโรงแรม

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน 

1.  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานโรงแรม

    

สาระสำคัญ

             ภาษาอังกฤษมีความสำคัญและจำเป็นในการสื่อสารและพนักงานแผนกแม่บ้านวัสดุ อุปกรณ์ ของใช้ต่างในงานแผนกแม่บ้าน บางอย่างจะมีการทับศัพท์ภาษาอังกฤษ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานและการสื่อสารกับแขกผู้เข้าพัก

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องงานแม่บ้านโรงแรม

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

  1. บอกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชนิดของห้องพัก เตียง เครื่องนอน เครื่องเขียน อุปกรณ์ในห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในห้อง

เนื้อหาสาระ

คำศัพท์ต่างๆใช้ในงานแม่บ้านโรงแรมชนิดของห้องพัก เตียง เครื่องนอน เครื่องเขียน อุปกรณ์ในห้องน้ำ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้ในห้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1. ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 6

2.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

3.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาทุกคนทำแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8  

2.  นักศึกษาแสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

3.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ดำเนินการสอนในเนื้อหา  โดยให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้านพร้อมอธิบายเนื้อหาเพิ่มเติม  และยกตัวอย่าง

2. นักศึกษาดูวีดิโอคำศัพท์ในงานแม่บ้าน

3.  เปิดโอกาสให้นักศึกษาซักถาม  ตอบข้อสงสัย

4.นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียงคำศัพท์ตามครู

5.ซุ่มตัวอย่างนักศึกษาอ่านออกเสียงคำศัพท์

6. ครูให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

5. จับคู่นักศึกษาฝึกอ่านออกเสียง

3.  ครูเสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  ฟัง  จดสาระสำคัญ  และศึกษาตาม   ใบความรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้าน

2.  นักศึกษาชมวีดิโอคำศัพท์

 

3.  นักศึกษาซักถาม

 

4.  นักศึกษาอ่านออกเสียงตามครู 

4.  ตัวแทนนักศึกษาอ่านออกเสียง

5. นักศึกษา

5. นักศึกษาแต่ละคู่

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1.ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียนทั้งหมดในหน่วยนี้

2.  ครูแจกใบความรู้ ตัวอย่างบทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้าน เพื่อให้นักศึกษาไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาช่วยกันสรุปสาระสำคัญ 

2.  นักศึกษารับใบความรู้ เพื่อไปศึกษาล่วงหน้า

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่ เรื่อง คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้านโรงแรม    

 2.  แบบฝึกหัด

              3.  แบบทดสอบก่อนเรียน

                   4.  วิดีโอ / เพาเวอร์พอยส์

 4.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์

                   วีดิโอคำศัพท์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มรายบุคคลให้อ่านออกเสียง

- นักศึกษาจับคู่อ่านออกเสียงคำศัพท์

 

 

หลังเรียน

                -แบบฝึกหัด   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานของโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้าน

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมแสดงความคิดเห็น

                      

 

หลังเรียน

-  สังเกตการณ์ร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  ทดสอบอ่านคำศัพท์

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษาสามารถจดจำคำศัพท์  โดยทำแบบฝึกหัดได้

4.  นักศึกษาสามารถอ่านออกเสียงคำศัพท์ ได้

5.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร    สังเกตได้จากการอภิปรายได้ชัดเจน    กล้าคิด                 กล้าแสดงออกอย่างมีเหตุผล

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่  8

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   พนักงานแม่บ้านจะขออนุญาตแขกทำความสะอาดห้องพัก ต้องพูดว่าอย่างไร

ก. Excuse me.Housekeeper Cloud I make up your room?                                         

ข. Can I clean your room?

ค. I’m sorry, I’ll cleanup for you?                                    

ง. May I come in?

2.   Guest : The television does not working

      Housekeeper: ……………………………………….. 

ก. What’s the problem, sir?                                         

ข. The water in the toilet room keeps running.

ค. I’m sorry to hear that.                                         

ง. Thank you so much.

3.  Housekeeper: ……………………………………….. 

     Guest          : Yes Can someone help me with luggages?

ก. Are you check in, sir?

ข. Are you  checking out, sir?                                       

ค. I’ll get the bell boy for you.                            

ง. I’m sorry.

4.   เมื่อแขกกล่าวขอบคุณ พนักงานแม่บ้านจะตอบกลับอย่างไร

ก. Thank you.                                       

ข. Ok.

ค. Never mind.                                    

ง. You’re welcome.

5.   Housekeeper: Excuse me,madam.Is this your ring?

      Guest          : Oh yes  Where did you find it?

      Housekeeper: …………………………………………

      ก. I’m afaird .over there.                                 

ข. I’m sorry. I’ll do it right away,sir.

ค. Near the sink.                                         

ง.  It’s all right.           

 

ให้นักศึกษาเขียนแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

6. I’ll clean everything up.

 ………………………………………………………………………………………………………..

7. I’ll change it.

………………………………………………………………………………………………………..

8.I’ll mop it up.

………………………………………………………………………………………………………..

9.I’ll bring a new one.

………………………………………………………………………………………………………..

10.I’ll use the vacuum cleaner on it.

………………………………………………………………………………………………………..

11.The light bulb is broken. It needs replacing.

………………………………………………………………………………………………………..

12.The floor hasn’t been cleaned.

………………………………………………………………………………………………………..

13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

16. out of order

………………………………………………………………………………………………………..

17.early make – up

………………………………………………………………………………………………………..

18. Stay  over

………………………………………………………………………………………………………..

19.Complimentary

………………………………………………………………………………………………………..

20.Sleeper

………………………………………………………………………………………………………..

เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียนหน่วยที่ 8  เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

1.   ก  

2.   ก

3.   ข

4.   ง

5.   ค

6. I’ll clean everything up.

ดิฉันจะไปเก็บกวาดให้ค่ะ

7. I’ll change it.

ดิฉันจะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ

8.I’ll mop it up.

ดิฉันจะไปซับน้ำให้ค่ะ

9.I’ll bring a new one.

ดิฉันจะเอาอันใหม่ให้ค่ะ

10.I’ll use the vacuum cleaner on it.

ดิฉันจะนำเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดให้ค่ะ

11.The light bulb is broken. It needs replacing.

หลอดไฟขาดต้องเปลี่ยนหลอดใหม่

12.The floor hasn’t been cleaned.

พื้นยังไม่ได้ทำความสะอาด

13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ

It’s all right sir.I’ll clean everything up.

14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ

I’m sorry. I’ll get the technician to fix it,sir.

15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ

I’ll change it.

16. out of order

ห้องชำรุด

17.early make – up

ห้องที่แขกแจ้งว่าจะเข้าพักในช่วงเช้า

18. Stay  over

ห้องที่แขกพักต่อ

19.Complimentary

ห้องที่มีแขกพักแต่เป็นการพักฟรี

20.Sleeper

ห้องที่แขกจ่ายเงินเช็คเอ้าไปแล้วแต่แผนกส่วนหน้าลืมเปลี่ยนแปลงข้อมูล

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการสอน

หน่วยที่  8

วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม

สอนครั้งที่  2

 

ชื่อหน่วย  ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

ชั่วโมงรวม  72

ชื่อเรื่อง  บทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรม 

จำนวนชั่วโมง  4 

 

หัวข้อเรื่องและงาน    บทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรม                  

             

สาระสำคัญ

การสื่อสารคือหัวใจของการทำงานบริการที่จะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายและ  ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาติดต่อสื่อสารกับแขกที่มาใช้บริการและตอบสนองความต้องการของแขก บริการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วก็จะสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า ช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อ หรือลูกค้าก็จะกลับมาใช้บริการอีก

จุดประสงค์การเรียนการสอน 

จุดประสงค์ทั่วไป

เพื่อให้มีความรู้  ความเข้าใจ  บทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรม 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม

สามารถสนทนาโต้ตอบภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรมได้                  

 

 

เนื้อหาสาระ       บทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมการเรียนการสอน

ขั้นตอนการสอนหรือกิจกรรมของครู

ขั้นตอนการเรียนหรือกิจกรรมของนักศึกษา

1.  ขั้นนำเข้าสู่บทเรียน

1.  ครูสนทนาพูดคุยกับนักศึกษาก่อนดำเนินการสอน 

2.  ครูบอกวัตถุประสงค์การเรียนการสอน

 

1.  นักศึกษาซักถาม  แสดงความคิดเห็นร่วมกับครูและเพื่อน

2.  นักศึกษาทุกคนฟังครูพูด

2.  ขั้นสอน

1.  ดำเนินการสอนในเนื้อหา  โดยให้นักศึกษาศึกษาใบความรู้เรื่อง ตัวอย่างบทสนทนาภาษาอังกฤษในงานแม่บ้าน ครูอ่านบทสนทนาให้นักศึกษาฟัง

2.  ครูเปิดวิดีโอสนทนาภาษาอังกฤษในงานแม่บ้านให้นักศึกษาชม

3. ครูให้นักศึกษาฝึกสนทนาบทบาทสมมุติ

4. ครูเสริมความรู้และสรุปเพิ่มเติม

 

1.  ฟัง  จดสาระสำคัญ  และศึกษาและอ่านออกเสียงตามครู  ตามใบความรู้

 

2.  นักศึกษาชมวีดิโอ  ซักถามข้อสงสัย

3.  นักศึกษาฟังครูพูด  จดสาระสำคัญ 

 

 

4.  นักศึกษาจดสาระสำคัญ

 

5.  นักศึกษาจดสาระสำคัญ  ซักถาม

3.  ขั้นสรุปและวัดผล

1. ครูและนักศึกษาร่วมกันสรุปสาระสำคัญที่เรียน

2.  ครูให้นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่ 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  นักศึกษาสรุปสาระสำคัญ  

2.  นักศึกษาทำแบบทดสอบหลังเรียน

 

 

 

 

 

 

 

สื่อการเรียนการสอน

สื่อสิ่งพิมพ์

1.  ใบความรู้ที่  ตัวอย่างบทสนทนาในงานแม่บ้านโรงแรม

2.  แบบฝึกหัด

3.  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรม  และจริยธรรม

 

สื่อโสตทัศน์  วีดิโอ บทสนทนาในงานแม่บ้านโรงแรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานที่มอบหมายหรือกิจกรรม

ก่อนเรียน

ถามความพร้อมของนักศึกษาและบอกให้นักศึกษาทราบถึงเนื้อหาที่จะเรียนในวันนี้

 

 

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  พยายามโน้มน้าวนักศึกษาให้สนใจบทเรียน  โดยการสุ่มถามรายบุคคลและให้แสดงความคิดเห็น

 

 

หลังเรียน

-  มอบหมายให้นักศึกษาทำแบบฝึกหัด

-  ฝึกสนทนา

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินผล

ก่อนเรียน

-  ถามความรู้เกี่ยวกับการสนทนาโต้ตอบชาวต่างชาติในงานแม่บ้านโรงแรม

-  ถามความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์อุปกรณ์ของใช้ต่างๆในงานแม่บ้านโรงแรม

-  ประเมินผลจากแบบทดสอบก่อนเรียน

                    

ขณะเรียน

-  สังเกตพฤติกรรมนักศึกษา

-  สังเกตความตั้งใจฟังครูพูด

-  สังเกตการร่วมสนทนาโต้ตอบ

                     

หลังเรียน

-  สังเกตการณ์ร่วมกันสรุปเนื้อหา

-  สังเกตการสนทนาโต้ตอบในบทเรียน

-  ตรวจแบบฝึกหัดนักศึกษาจะต้องได้คะแนนร้อยละ  50  จากการตรวจแบบฝึกหัด

-  แบบประเมินผลการบูรณาการคุณธรรมและจริยธรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บันทึกหลังการสอน

ผลการใช้แผนการสอน

1.  เนื้อหาสอดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์

2.  สอนได้ครบตามเนื้อหา

3.  สอนได้ตามเวลาที่กำหนดไว้

4.  สื่อการเรียนการสอนมีความเหมาะสมกับการเรียนและการสอน

 

ผลการเรียนของนักศึกษา

1.  นักศึกษาส่วนใหญ่ให้ความสนใจและตั้งใจเรียน

2.  นักศึกษามีความสนใจใฝ่รู้  ระหว่างเรียนนักศึกษาสนใจซักถาม  เนื่องจากเป็นความรู้ใหม่และอยู่ในความสนใจของนักศึกษา

3.  นักศึกษามีทักษะในการสื่อสาร ออกเสียงได้ถูกต้อง  และทำแบบฝึกหัดได้ถูกต้อง

 

ผลการสอนของครู

1.  สอนเนื้อหาได้รวดเร็ว  กระชับ

2.  สอนได้ตามแผนการสอนที่กำหนดไว้

3.  สอนได้มั่นใจมากขึ้น

4.  สามารถสรุปเนื้อหาวิชาได้ง่าย  นักศึกษามีความเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

5.  สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนการสอน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  8

วัตถุประสงค์ :  เพื่อประเมินความรู้เดิมของนักศึกษาเรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

คำแนะนำ      :  ขอให้อ่านคำถามทีละข้อ  โดยทำเครื่องหมาย  x  ที่คำตอบที่นักศึกษาเห็นว่าถูกต้องที่สุด  เวลาในการทำแบบประเมินชุดนี้  10  นาที

 

1.   พนักงานแม่บ้านจะขออนุญาตแขกทำความสะอาดห้องพัก ต้องพูดว่าอย่างไร

ก. Excuse me.Housekeeper Cloud I make up your room?                                          

ข. Can I clean your room?

ค. I’m sorry, I’ll cleanup for you?                                    

ง. May I come in?

2.   Guest : The television does not working

      Housekeeper: ……………………………………….. 

ก. What’s the problem, sir?                                          

ข. The water in the toilet room keeps running.

ค. I’m sorry to hear that.                                         

ง. Thank you so much.

3.  Housekeeper: ……………………………………….. 

     Guest          : Yes Can someone help me with luggages?

ก. Are you check in, sir?

ข. Are you  checking out, sir?                                       

ค. I’ll get the bell boy for you.                           

ง. I’m sorry.

4.   เมื่อแขกกล่าวขอบคุณ พนักงานแม่บ้านจะตอบกลับอย่างไร

ก. Thank you.                                       

ข. Ok.

ค. Never mind.                                    

ง. You’re welcome.

5.   Housekeeper: Excuse me,madam.Is this your ring?

      Guest          : Oh yes  Where did you find it?

      Housekeeper: …………………………………………

      ก. I’m afaird .over there.                                 

ข. I’m sorry. I’ll do it right away,sir.

ค. Near the sink.                                        

ง.  It’s all right.           

 

ให้นักศึกษาเขียนแปลประโยคจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ จากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย

6. I’ll clean everything up.

 ………………………………………………………………………………………………………..

7. I’ll change it.

………………………………………………………………………………………………………..

8.I’ll mop it up.

………………………………………………………………………………………………………..

9.I’ll bring a new one.

………………………………………………………………………………………………………..

10.I’ll use the vacuum cleaner on it.

………………………………………………………………………………………………………..

11.The light bulb is broken. It needs replacing.

………………………………………………………………………………………………………..

12.The floor hasn’t been cleaned.

………………………………………………………………………………………………………..

13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ

………………………………………………………………………………………………………..

16. out of order

………………………………………………………………………………………………………..

17.early make – up

………………………………………………………………………………………………………..

18. Stay  over

………………………………………………………………………………………………………..

19.Complimentary

………………………………………………………………………………………………………..

20.Sleeper

………………………………………………………………………………………………………..

เฉลยแบบทดสอบหลังเรียนหน่วยที่  8  เรื่องภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

1.   ก  

2.   ก

3.   ข

4.   ง

5.   ค

6. I’ll clean everything up.

ดิฉันจะไปเก็บกวาดให้ค่ะ

7. I’ll change it.

ดิฉันจะเปลี่ยนให้ใหม่ค่ะ

8.I’ll mop it up.

ดิฉันจะไปซับน้ำให้ค่ะ

9.I’ll bring a new one.

ดิฉันจะเอาอันใหม่ให้ค่ะ

10.I’ll use the vacuum cleaner on it.

ดิฉันจะนำเครื่องดูดฝุ่นไปทำความสะอาดให้ค่ะ

11.The light bulb is broken. It needs replacing.

หลอดไฟขาดต้องเปลี่ยนหลอดใหม่

12.The floor hasn’t been cleaned.

พื้นยังไม่ได้ทำความสะอาด

13.ไม่เป็นไรค่ะ ดิฉันจะไปทำความสะอาดให้ค่ะ

It’s all right sir.I’ll clean everything up.

14. ขอโทษค่ะ จะเรียกช่างมาซ่อมให้ค่ะ

I’m sorry. I’ll get the technician to fix it,sir.

15. ดิฉันจะเอาอันใหม่ไปเปลี่ยนให้ค่ะ

I’ll change it.

16. out of order

ห้องชำรุด

17.early make – up

ห้องที่แขกแจ้งว่าจะเข้าพักในช่วงเช้า

18. Stay  over

ห้องที่แขกพักต่อ

19.Complimentary

ห้องที่มีแขกพักแต่เป็นการพักฟรี

20.Sleeper

ห้องที่แขกจ่ายเงินเช็คเอ้าไปแล้วแต่แผนกส่วนหน้าลืมเปลี่ยนแปลงข้อมูล