หน่วยการสอนวิชางานแม่บ้านโรงแรม

หน่วยการสอน

  รหัส  ๒701-200๔             วิชา  งานแม่บ้านโรงแรม                จำนวน  4  ชั่วโมง / สัปดาห์

หน่วยที่

ชื่อหน่วยการสอน

จำนวนชั่วโมง

1

ความรู้เกี่ยวกับงานแม่บ้านโรงแรม

1.1   ความสำคัญของแผนกแม่บ้าน

1.2   ขอบเขตของงานในแผนกแม่บ้าน

1.3   คุณสมบัติและลักษณะที่สำคัญของพนักงานแผนกแม่บ้าน

1.4   มารยาทและจรรยาบรรณของพนักงานแผนกแม่บ้าน

1.5   กฎระเบียบที่พนักงานแผนกแม่บ้านต้องปฏิบัติ

4

2

โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

2.1   โครงสร้างการบริหารงานแผนกแม่บ้าน

2.2   หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานแผนกแม่บ้าน

2.3   ความสัมพันธ์ระหว่างแผนกแม่บ้านและแผนกอื่นๆในโรงแรม

2.4   งานปลีกย่อยแผนกแม่บ้าน

ความรู้เกี่ยวกับห้องพัก

๓.๑ ประเภทของห้องพัก

๓.๒ ลักษณะของเตียงนอน

การจัดเตรียมรถเข็นแม่บ้าน

การทำความสะอาดห้องพัก

๕.๑ การเข้าห้องพักแขก

๕.๒ ขั้นตอนการทำความสะอาดห้องพักแขก

๕.๓ การบริการการเปิดเตียง

0

การทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

๖.1  ขอบเขตการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

๖.2  บริเวณงานสาธารณะที่รับผิดชอบ

๖.3  ประเภทของงานและเครื่องมือการทำความสะอาดบริเวณสาธารณะ

๑๖

เอกสารและการรายงานของแผนกแม่บ้าน

๗.1  รายงานการทำงานของพนักงานทำความสะอาดห้องพัก

๗.2  การรายงานสภาพห้องพัก

๗.3  รายงานการเบิกจ่ายของใช้ประจำวัน

๗.4  การเบิกกุญแจ

๗.5  การงานสิ่งที่ต้องซ่อมแซม

๗.6  รายงานทรัพย์สินที่สูญหายและถูกพบ

๗.7  การรายงานการตรวจนับผ้า

๗.8  รายงานในสมุดล็อกบุ๊คของแผนกแม่บ้าน

๑๒

     ๘

ภาษาอังกฤษสำหรับงานแม่บ้านโรงแรม

๘.๑ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานแม่บ้านโรงแรม

๘.๒ บทสนทนาที่เกี่ยวข้องในงานแม่บ้านโรงแรม

 

สอบปลายภาค

 

 

รวม

72