Academic_CVC


ประเภทวิชาคหกรรม

1. สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ

2. สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ

3. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

4. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014959 sec.