คำอธิบายรายวิชา

2201-2103 การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี 2 - 2 - 3

วิชาบังคับก่อน : 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

1. มีความเข้าใจหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

2. มีทักษะในการใช้โปรแรมตารางงานเพื่องานบัญชี

 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับหลักการใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

2. ปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี

 คําอธิบายรายวิชา

 ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้โปรแกรมตารางงาน ส่วนประกอบของโปรแกรมตารางงาน การป้อนและจัดรูปแบบข้อมูล การสร้างสูตรและการใช้ฟังก์ชั่นในการคํานวณ เพื่อสร้างสมุดบันทึกรายการขั้นต้น

การผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท การปรับแก้ข้อมูล การจัดการฐานข้อมูลในตารางงาน จัดทํารายงานทางการเงิน การออกรายงาน การวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบข้อความและแผนภูมิ