ใบงาน

เรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม Excel ในการทำบัญชี

 

นายปรีชาเปิดร้านซ่อมรถยนต์มีชื่อว่า “ปรีชาบริการ” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้นำเงินสด 200,000 บาท 
เงินฝากธนาคาร 10,000 บาท เครื่องใช้สำนักงาน 5,000 บาท เครื่องตกแต่ง 5,000 บาท มาลงทุน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2450 มีรายการค้าเกิดขึ้นดังนี้

2550

มี.ค.           2              ซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัทสยาม จำกัด 50,000 บาท เป็นเงินเชื่อ

                5              ได้รับค่าบริการซ่อมรถยนต์ 30,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                7              จ่ายค่าเช่าอาคาร  5,000 บาท

                8              ชำระหนี้บริษัทสยาม จำกัดครึ่งหนึ่ง

                10           จ่ายค่าโทรศัพท์ 500 บาท

                11           ออกบิลเก็บเงินจากลูกค้าร้านยินดี จำนวน 20,000 บาท

                14           จ่ายค่าไฟฟ้า 500 บาท

                17           รับเงินจากลูกค้าค่าบริการ 15,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                20           จ่ายค่าน้ำประปา 500 บาท

                24           จ่ายชำระหนี้ที่ค้างไว้ในวันที่ 2 มี.ค.

                25           จ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 4,000 บาท

                26           จ่ายค่าโฆษณา 2,500 บาท

                28           รับเงินค่าบริการจากลูกค้า 20,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                30           นายปรีชาถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 10,000 บาท

                31           จ่ายค่าแรงให้คนงาน 3 คนๆละ 5,000 บาท

ให้ทำ

                1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

                2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

                3. หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท

                4. ทำงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2550

                5. กระดาษทำการ

                6. งบกำไรขาดทุน

                7. งบแสดงฐานะการเงิน