DVE


คำสั่งการปฏิบัติหน้าที่
1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่การปฏิบัติงาน ตามระเบียบการบริหารงานอาชีวศึกษา 2552
2. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาฝึกอาชีพ
4. คำสั่งให้ครูทำหน้าที่นิเทศการฝึกอาชีพปฏิบัติรายวิชา / ฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษาในสถานประกอบการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.013984 sec.