DVE


ขั้นตอนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 1. หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่างคำสั่งขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานกรรมการ,หัวหน้าสาขาวิชาทุกสาขาวิชาเป็นกรรมการหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีเป็นกรรมการและเลขานุการ
 2. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี เสนอร่างคำสั่งต่อผู้อำนวยการเพื่อขออนุมัติลงนามแต่งตั้งตามคำสั่ง
 3. รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการในฐานะประธานคณะกรรมการดำเนินงานเชิญคณะกรรมการทุกท่านร่วมประชุมกำหนดแนวทางและทิศทางในการดำเนินงานการฝึกงาน/ฝึกอาชีพของนักเรียน/นักศึกษา ตามคำร้องของนักเรียน/นักศึกษา
 4. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี สำรวจและติดต่อสถานประกอบการตามที่นักเรียน/นักศึกษา ได้เขียนคำร้องขอฝึกงาน/ฝึกอาชีพไว้
 5. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีร่วมกับสาขาวิชาในการกำหนดรายวิชาที่จะออกไปฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการของนักเรียน/นักศึกษา
 6. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์หนังสือส่งตัวนักเรียน/นักศึกษาออกฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการให้สาขาวิชา และรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรับรองและเสนอผู้อำนวยการอนุญาตส่งตัวต่อไป
 7. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับหัวหน้าสาขาวิชากำหนดครูผู้ทำการนิเทศและติดตามการฝีกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการของแต่ละสาขาวิชา
 8. ครูผู้นิเทศและติดตามออกนิเทศและติดตามเพื่อรับทราบปัญหา ข้อขัดข้อง อุปสรรคต่างๆ ของนักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการ
 9. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมกับสาขาวิชาในการกำหนดการสัมมนาการฝึกงาน/ฝึกอาชีพเพื่อติดตาม,ตรวจสอบ,ดูแล นักเรียน/นักศึกษา ฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
 10. ครูผู้นิเทศและติดตาม, ครูประจำวิชา และหัวหน้าสาขาวิชา สรุปผลคะแนนของการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักเรียน/นักศึกษาส่งในงานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
 11. งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รวบรวมสรุปคะแนนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพ ในสถานประกอบการของนักเรียน/นักศึกษา ของแต่ละสาขาวิชาและดำเนินการรายงานสรุปประกอบการของวิทยาลัยฯ เสนอรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการรับรองเพื่อเสนอขออนุมัติผลการเรียนการฝึกงาน/ฝึกอาชีพในสถานประกอบการต่อไป


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016471 sec.