DVE


แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1. แบบสำรวจความพร้อมของสถานประกอบการ  การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
2. แบบสำรวจลักษณะงานของสถานประกอบการ
3. แบบหนังสือเชิญเข้าร่วมจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
4. แบบสำรวจความพร้อมของสถานศึกษา
5. แบบสรุปรายชื่อสถานประกอบการที่ประสงค์จัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
6. แบบสำรวจข้อมูลครูฝึกในสถานประกอบการ
7. แบบคำร้องขอฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
8. แบบสรุปข้อมูลการตอบรับนักเรียน/นักศึกษาฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
9. สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
10. แบบสรุปข้อมูลนักเรียนนักศึกษาระบบทวิภาคี
11. แบบส่งตัวนักศึกษาทวิภาคีเข้าฝึกอาชีพภาคปฏิบัติ
12. แบบลงเวลาฝึกอาชีพในสถานประกอบการของนักศึกษา
13. แบบนิเทศติดตามประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา
14. แบบประเมินผลการฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016032 sec.