suriyaComIT


กำหนดการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
๑. รหัสวิชา 2901-2102 ชื่อวิชา หลักการระบบคอมพิวเตอร์ ชทท.๑
๒. รหัสวิชา 2204-2003 ชื่อวิชา เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ชพค.๑/๑ , ชพค.๑/๒
๓. รหัสวิชา 2901-2009 ชื่อวิชา ภาษาสอบถามข้อมูลเชิงโครงสร้างเบื้องต้น ชทท.๒
๔. รหัสวิชา 3204-2102 ชื่อวิชา การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยคอมพิวเตอร์ สบค.๑
๕. รหัสวิชา 3901-1003 ชื่อวิชา ระบบฐานข้อมูลและการออกแบบ สทท.๑
๖. รหัสวิชา 3901-2119 ชื่อวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ สทท.๑

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016885 sec.