คำอธิบายรายวิชา

2201-2007 การใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี                                                                      2 - 2 - 3

วิชาบังคับก่อน :          2200-1003           การบัญชีเบื้องต้น 2

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

 1. ประมวลความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเอกสารทางการค้าหลักการกระบวนการจัดทําบัญชีของ ธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี

 2. มีทักษะปฏิบัติงานบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปพร้อมสําหรับการปฏิบัติงานในวิชาชีพบัญชี

 3. มีกิจนิสัย มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์มีวินัยตรงต่อเวลาและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี

สมรรถนะรายวิชา

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับเอกสารทางการค้า หลักการและกระบวนการจัดทําบัญชีของธุรกิจที่ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชี

2. ปฏิบัติงานบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปทางด้านบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป

คําอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับฐานข้อมูลของกิจการ การป้อนข้อมูล และจัดรูปแบบเอกสารประกอบ การลงบัญชีการบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสําเร็จรูปที่ใช้ในธุรกิจ การออกรายงาน การจัดทํางบการเงิน ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องของธุรกิจบริการและธุรกิจซื้อขายสินค้า