ใบงาน

ใบงานที่ 1

 เรื่อง ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป

งานกลุ่ม

1.   ให้นักเรียนแบ่งกลุ่มกลุ่มละ 5 คน แบ่งกันรับผิดชอบ  ค้นคว้าศึกษา จากแหล่งความรู้ต่างๆ ได้แก่ อินเตอร์เน็ต หรือ ห้องสมุด ในหัวข้อต่อไปนี้ 

-                   ความหมายของการทำบัญชี 

-                   ขั้นตอนในการจัดทำบัญชี

-                   วงจรบัญชี

-                   ความหมายและคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์

-                   องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์

-                   ข้อดีและข้อเสียของการทำบัญชีด้วยคอมพิวเตอร์

-                   ประโยชน์ของการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี

-                   หลักการทำงานของโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี

-                   ขั้นตอนการบันทึกบัญชีโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป

-                   การพิจารณาเลือกใช้โปรแกรมสำเร็จรูปบัญชี

-                   ข้อแตกต่างระหว่างการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในงานบัญชีกับการจัดทำบัญชีด้วยมือ

  1. ให้จัดทำ Power Point เพื่อนำเสนอผลงาน
  2. ส่งไฟล์รายงานและ ไฟล์ Power Point ทาง E-mail ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559
  3. นำเสนองาน ในสัปดาห์ที่ 2

 

E-mail :  tapanee1@gmail.com

  ใบงานที่ 2

นายปรีชาเปิดร้านซ่อมรถยนต์มีชื่อว่า “ปรีชาบริการ” เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2550 ได้นำเงินสด 200,000 บาท
เงินฝากธนาคาร 10,000 บาท เครื่องใช้สำนักงาน 5,000 บาท เครื่องตกแต่ง 5,000 บาท มาลงทุน
ระหว่างเดือนมีนาคม 2450 มีรายการค้าเกิดขึ้นดังนี้

2550

มี.ค.       2              ซื้อเครื่องใช้สำนักงานจากบริษัทสยาม จำกัด 50,000 บาท เป็นเงินเชื่อ

                5              ได้รับค่าบริการซ่อมรถยนต์ 30,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                7              จ่ายค่าเช่าอาคาร  5,000 บาท

                8              ชำระหนี้บริษัทสยาม จำกัดครึ่งหนึ่ง

                10           จ่ายค่าโทรศัพท์ 500 บาท

                11           ออกบิลเก็บเงินจากลูกค้าร้านยินดี จำนวน 20,000 บาท

                14           จ่ายค่าไฟฟ้า 500 บาท

                17           รับเงินจากลูกค้าค่าบริการ 15,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                20           จ่ายค่าน้ำประปา 500 บาท

                24           จ่ายชำระหนี้ที่ค้างไว้ในวันที่ 2 มี.ค.

                25           จ่ายค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย 4,000 บาท

                26           จ่ายค่าโฆษณา 2,500 บาท

                28           รับเงินค่าบริการจากลูกค้า 20,000 บาท (รายได้ค่าบริการ)

                30           นายปรีชาถอนเงินไปใช้ส่วนตัว 10,000 บาท

                31           จ่ายค่าแรงให้คนงาน 3 คนๆละ 5,000 บาท

ให้ทำ

                1. บันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป

                2. ผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภททั่วไป

                3. หายอดคงเหลือในบัญชีแยกประเภท

                4. ทำงบทดลอง วันที่ 31 มีนาคม 2550

                5. กระดาษทำการ

                6. งบกำไรขาดทุน

                7. งบดุล


โจทย์ปรีชาบริการ