Academic_CVC


เอกสารประกอบ PjBL
เอกสารประกอบการฝึกอบรม 'การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบโครงการเป็นฐาน (Project Base Learning : PjBL)
01. หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้.docx
02. แผนการจัดการเรียนรู้ PjBL.doc
03. แบบประเมินผลการทำงาน - workshop.doc
04. แบบประเมินผลการทำงาน.doc
05. การรายงานผลโครงงาน นักเรียน/นักศึกษา.doc
06. แบบประเมินผลการใช้ประโยชน์โครงงาน.docx
07. คู่มือครูอาชีวะศตวรรษที่ 21.pdf
08. PowerPoint นำเสนอ 'พัฒนาการจัดการเรียนรู้ PjBL.pptx' ชุดที่ 1 - ชุดที่ 2 - ชุดที่ 3


วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.016558 sec.