พฤศจิกายน

ลำดับที่   วันที่                             รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 1 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานร่วมพิธีทอดกฐินสามัคคี
คำสั่งที่ 625/2558
2 3 พ.ย. 58 นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประเภทวิชาพาณิชยกรรมฯ ระดับอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ศธ 0630.1/อศจ.0027
3 3 พ.ย. 58 นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 27 ประจำปีการศึกษา 2558
ศธ(อศภ.) 0631.1/ว023
4 5 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐ้านระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 642/2558
5 5 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก คำสั่งที่ 641/2558
6 5 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดขบวนแห่กระทงประดิษฐ์ของชุมชนบนแคร่หามในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 คำสั่งที่ 643/2558
7 9 พ.ย. 58 นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมอาชีวศึกษาและการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพฯ ระดับจังหวัด จังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 ศธ 0630.1/อศจ.0040
8 10 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมงานพิธีวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2558 ประจำปี 2558 คำสั่งที่ 694/2558
9 11 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 653/2558
10 11 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 'เทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่' ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 664/2558
11 11 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานจัดวางระบบควบคุมภายในและประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 653/2558
12 12 พ.ย. 58 แต่งตั้งคระกรรมการดำเนินโครงการห้องเรียนสีขาว/แผนกวิชาสีขาว/ประเภทวิชาสีขาว ปี 2558 คำสั่งที่ 660/2558
13 12 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมครูแนะแนวโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 638/2558
14 12 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปี 2558 คำสั่งที่ 661/2558
15 12 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คำสั่งที่ 658/2560
16 16 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเปิดบ้าน งานอาชีพ ชิมเค้กปีใหม่ ประจำปี 2558 คำสั่งที่ 663/2558
17 16 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 662/2558
18 23 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดขบวนเทศน์มหาชาติ 'มหาเวสสันดรชาดำ' คำสั่งที่ 676/2558
19 23 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 675/2558
20 26 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 2) คำสั่งที่ 657/2558
21 27 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรม 'วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ' ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 690/2558
22 28 พ.ย. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา ปวช.1, 2,3 และ ปวส.1, 2 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 654/2558
23 30 พ.ย. 58 นำส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558 (ฉบับแก้ไข) ศธ 0630.1/อศจ.0016