pariwit


ตุลาคม
ลำดับที่   วันที่           รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 2 ต.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 620/2558

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.015896 sec.