ตุลาคม

ลำดับที่   วันที่           รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 2 ต.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมรับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 620/2558