ธันวาคม

ลำดับที่   วันที่                      รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 2 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ด้านการศึกษา สำหรับคนพิการ ผู้ด้อยโอกาส และการศึกษาตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ 2558 คำสั่งที่ 701/2558
2 3 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์มหาสันคิงหลวงถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คำสั่งที่ 705/2558
3 4 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 707/2558
4 8 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปวส. เป็นกรณีพิเศษ (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 711/2558
5 14 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์และงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก คำสั่งที่ 721/2558
6 14 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 722/2558
7 16 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการสอนเสริมในรายวิชา เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ V-Net ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 731/2558
8 17 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองของนักศึกษาระบบทวิภาคี ระดับชั้น ปวส.1 และระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คำสั่งที่ 733/2558
9 18 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง คำสั่งที่ 737/2558
10 18 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษาโครงการเทียนจินโมเดล คำสั่งที่ 736/2558
11 24 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกประสบกาณ์วิชาชีพการโรงแรม คำสั่งที่ 748/2558
12 24 ธ.ค. 58 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชาสัมพะ์และจัดจำหน่ายเค้กและคุกกี้ ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 747/2558