กรกฎาคม

ลำดับที่   วันที่         รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 1 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการแห่เทียนพรรษา และถวานเทียนวันเข้าพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดทำบุญ) ประจำปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม) คำสั่งที่ 440/2559
2 6 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาภาวะผู้นำ เสริมสร้างธรรมาภิบาลองค์การนักวิชาชีพและผู้นำชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 463/2559
3 6 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการฝึกซ้อมและควบคุมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 461/2559
4 6 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพประชาชน และครูผู้ทำการฝึกอบรมอาชีพตามโครงการ ประจำปี พ.ศ. 2559 คำสั่งที่ 462/2559
5 13 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีทานหาแม่ฟ้าหลวง เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรราชชนนี ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 475/2559
6 22 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการจัดการสร้างห้องศูนย์การเรียนรู้ MK ในสถานศึกษา คำสั่งที่ 514/2559
7 26 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานครูศิลปกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ครั้งที่ 3 (วิถีชีวิต 3) คำสั่งที่ 528/2559
8 29 กค 59 แต่งตั้งคณะกรรมการแห่เทียนพรรษา และถวายเทียนวันเข้าพรรษา (เยาวชนอาชีวะวันพระเข้าวัดทำบุญ) ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 434/2559
9
10
11
12
13
14