มิถุนายน

ลำดับที่   วันที่           รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 1 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาคนพันธ์ุ R 'อาชีวะเกมส์' มุ่งสู่ทีมชาติ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 348/2559
2 1 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 346/2559
3 3 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลครึ่งหลักสูตร (Interim) และสิ้นสุดหลักสูตร (Fimal) ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 364/2559
4 6 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพะรเกียรติ 'ร้อยใจรัก พันความดี ร่วมภักดี 70 ปี แห่งการครองราชย์' ประจปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 367/2559
5 7 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 ศูนย์องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไคร้ คำสั่งที่ 372/2559
6 14 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่าและที่อยู่อาศัยของผู้เรียน ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 388/2559
7 17 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำชูชิ และเกี๊ยวซ่า คำสั่งที่ 397/2559
8 17 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการเป็นฐาน (PjBl) คำสั่งที่ 398/2559
9 22 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 77 ปี พระเดช พระเทพสิทธินายก เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 412/2559
10 22 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมค่ายภาษาจีน CVC Chinese Camp 2016 คำสั่งที่ 410/2559
11 23 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมฝึกอบรมโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางภาษาจีนสำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคี ประจำปีงบประมาณ 2559 คำสั่งที่ 416/2559
12 24 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักศึกษาระบบทวิภาคีภายใต้โครงการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน คำสั่งที่ 424/2559
13 24 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการสาธิตอาชีพอิสระ ในงานมหกรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ AEC จังหวัดเชียงราย คำสั่งที่ 463/2559
14 27 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดอาชีวะสูงวัย อาชีวะเพื่อสตรี ผู้ต้องขัง ค่ายทหาร อปท. ประจำปีงบประมาณ 2559 คำสั่งที่ 429/2559
15 29 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมแนะแนวโครงการทวิภาคีกับศูนย์การเรียน บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) คำสัส่งที่ 437/2559
16 29 มิ.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประกอบพิธีวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 433/2559
17 30 ม.ิ.ย 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำเค้กกล้วยหอม คำสั่งที่ 440/2559
18 30 ม.ิ.ย 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพการสอนของครูในสถานศึกษาเฉพาะทางอาชีวศึกษา บนระบบ Digital Cloud Technology ปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 441/2559