พฤษภาคม

ลำดับที่   วันที่                รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1  13 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประชุมคณะกรรมการยกร่างรูปแบบงานวิจัยเพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการจัดการอาชีวศึกษากับต่างประเทศ คำสั่งที่ 290/2559
2  16 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานป้องกันการทะเลาะวิวาทและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 296/2559
3 17 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากบริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) คำสั่งที่ 298/2559
4 19 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรม "พิธีบรรจุพระบรมสาริกธาตุ ยกช่อฟ้าอุโบสถและพิธีปลูกป่า บวชป่า สร้างฝายฯ" เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติทรงครองราชย์ ครบ 70 ปี ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 303/2559
5 19 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียนอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2559 คำสั่งที่ 304/2559
6 25 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากผู้บริหารภาครัฐและเอกชนจากประเทศเมียนมาร์ คำสั่งที่ 315/2559
7 26 พ.ค. 59 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชมรมกิจกรรมชมรม ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 328/2559
8 26 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรม "ปลูกป่า รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อพ่อหลวงเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระเกียรติทรางครองราชย์ ครบ 70 ปี" ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 329/2559
9 27 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมตักบาตร พระสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ คำสั่งที่ 330/2559
10 30 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติผู้รับทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 334/2559
11 30 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีบวงสรวงไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 335/2559
12 31 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการต้อนรับ และจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ระดับภาค (ภาคเหนือ) รอบที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 341/2559
13 31 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดูแล และรับผิดชอบครูอาสาสมัครจีนจากสาธารณประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 342/2559
14 31 พ.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษา ปวช.2, 3 และ ปวส.2 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 343/2559