pariwit


เมษายน
ลำดับที่   วันที่                รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 21 เม.ย. 59 แต่งตั้งคณธกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมห้องพักและบริการอาหาร - เครื่องดิ่ม คำสั่งที่ 252/2559
2 21 เม.ย. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้นวิชาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สินค้าปลานิล คำสั่งที่ 253/2559

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.014177 sec.