มีนาคม

ลำดับที่   วันที่                                  รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 2 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาองค์กร (Organization Development) ปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 127/2559
2 7 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดเตรียมห้องพักและบริการอาหาร - เครื่องดื่ม คำสั่งที่ 133/2559
3 7 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการอบรมพนักงานทำความสะอาดห้องพัก คำสั่งที่ 134/2559
4 7 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์สับปะรด คำสั่งที่ 135/2559
5 9 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมปฐมนิเทศและการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 141/2559
6 9 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 144/2559
7 11 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมในการประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา คำสั่งที่ 158/2559
8 16 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการพิจารณาการประกันอุบัติเหตุนักเรียน นักศึกษาการจำหน่ายอาหารและบริการในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 174/2559
9 21 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน/นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 185/2559
10 28 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 205/2559
11 28 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน ของจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2559 คำสั่งที่ 204/2559
12 28 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำข้าวเกรียบฟักทอง คำสั่งที่ 206/2559
13 29 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียน นักศึกษา คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์และคณะกรรมการรับรายงานตัว ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม (รอบ3) คำสั่งที่ 211/2559
14 30 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการผูกผ้าจับจีบผ้า คำสั่งที่ 214/2559
15 30 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้าสงเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2559 คำสั่งที่ 213/2559
16 30 มี.ค. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานความร่วมมือเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอลแก่ประชาชน คำสั่งที่ 212/2559