กุมภาพันธ์

ลำดับที่   วันที่                                  รายละเอียดผลงาน เอกสารอ้างอิง
1 2 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการประกอบคอมพิวเตอร์ คำสั่งที่ 058/2559
2 4 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 048/2559
3 5 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินกองลูกเสือวิสามัญระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2558 คำสั่งที่ 062/2559
4 8 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแกะสลักไม้ คำสั่งที่ 068/2559
5 16 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกอาชีพ (ระบบทวิภาคี) ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 093/2559
6 17 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการทำขนมไทย คำสั่งที่ 088/2559
7 18 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม คำสั่งที่ 094/2559
8 19 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับรายงานตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 คำสั่งที่ 099/2559
9 25 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากแหย่ง คำสั่งที่ 108/2559
10 25 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น หลักสูตรนวดสปา และซ่อมคอมพิวเตอร์ คำสั่งที่ 109/2559
11  25 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดกิจกรรมโครงการนำร่อง (Pilot Project) เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาฯ ภาคเหนือ 2 คำสั่งที่ 110/2559
12  26 ก.พ. 59 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น วิชางานฝีมือ (เย็บปักถังร้อย ถักผ้าพันคอ ถักกระเป๋า และประดิษฐ์สิ่งของ) คำสั่งที่ 111/2559