pariwit


2559
ลำดับที่ ชื่อเกียรติบัตร ได้รับจาก วันที่รับ เอกสารอ้างอิง
1 เป็นคณะกรรมการดำเนินงานจัดการประชุมวิชาการฯ การแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะพื้นฐาน ระดับชาติ ครั้งที่ 25  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ก.พ. 59 01
2  คณะกรรมการ การแข่งขันทักษะ การจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว (ปวช./ ปวส.) เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 5 ก.พ. 59 02
3  ผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับเทคนิคการบริหารงานระบบการเงิน การบัญชีและการพัสดุ ผอ.สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ, ผอ.สถาบันอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 2 - 4 พ.ค. 59 03

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
๖๗๐ ถ.ธนาลัย ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย ๕๗๐๐๐
โทร : ๐๕๓ - ๗๑๓๐๓๖ โทรสาร : ๐๕๓ - ๗๑๑๕๖๑

นโยบาย | Generated 0.018819 sec.