2558

ลำดับที่ ชื่อเกียรติบัตร ได้รับจาก วันที่รับ เอกสารอ้างอิง
1 เป็นประธานกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประชุม (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 30 พย. - 4 ธ.ค. 58 01
2 เป็นประธานกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประชุม (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 30 พย. - 4 ธ.ค. 58 02
3 เป็นประธานกรรมการฝ่ายการแข่งขันทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ทักษะการจัดทำและเสนอขายรายการนำเที่ยว ประชุม (อวท.) ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 27 เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 30 พย. - 4 ธ.ค. 58 03
4  เป็นวิทยากรพี่เลี้ยงการฝึกประสบการณ์ โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 19 ม.ย. 58 04
5 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'ห้องปฏิบัติการเลขานุการ' ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ระดับภาค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 05
6 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'เชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)' ประเภทวิชาคหกรรม ระดับชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 06
7 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'การพัฒนาโปรแกรมและเว็บไซต์' ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ระดับภาค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 07
8 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'ACC - SMART LAB' ประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ ระดับภาค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 08
9 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'ห้องฝึกปฏิบัติการแม่บ้านโรงแรม' ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับภาค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 09
10 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'ห้องฝึกปฏิบัติแม่บ้านโรงแรม' ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับชาติ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 10
11 ดำเนินการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา 'เชียงราย (ศูนย์เรียนรู้วิชาขนมไทย)' ประเภทวิชาคหกรรม ระดับภาค เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 15 ก.ย. 58 11
12 Rotary District 3360 Thailand Certificate of honor and appreciation from th rotary youth exchange program district 3360, northern thailand rotary club of chiangrai year 2014 - 2015 12