ตุลาคม

26 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีพวศึกษาเชียงราย ร่วมต้อนรับ ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg
เส้นคั่น.gif
27 ตุลาคม 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พบปะพูดคุยกับนักเรียน นักศึกษา 
ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
27 - 31 ตุลาคม 2558 ธนาคารออมสิน ภาค 9 ร่วมกับ ธนาคารออมสินเขตเชียงราย อบรมโครงการ
'นวดแผนไทย สร้างโอกาส สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
 28 ตุลาคม 2558 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีอัญเชิญหน่อพระศรีมหาโพธิ์
จากวัดพระศรีมหาโพธิ์ กรุงอนุราธปุระ ประเทศศรีลังกา เพื่อประดิษฐาน (ปลูก) ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

01.jpg02.jpg12.jpg06.jpg
เส้นคั่น.gif
31 ตุลาคม 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดพิธีมอบใบประกาศคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาผู้ประกอบการอาหาร ชั้นที่ 1 รุ่นแรก
โดยมีนายวีระชัย ศรีขจร ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศฯ และหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพ
ให้กับนักศึกษาที่ผ่านการประเมิน จำนวน 119 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

08.jpg01.jpg09.jpg