พฤศจิกายน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำนักเรียน นักศึกษา
จัดตั้งศูนย์รับบริจาค และซ่อมบำรุงจักรยาน 'สองล้อเพื่อน้องของขวัญเพื่อโลก' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

03.jpg02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ได้รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

06.jpg01.jpg04.jpg05.jpgเส้นคั่น.gif
3 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้ร่วมพิธีเปิดประชุม
การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน วิชาการองค์การนักวิชาการในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับถสานศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประจำปีการศึกษา 2558

01.jpg04.jpg05.jpg06.jpgเส้นคั่น.gif
9 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับคณะครู และบุคลากร
จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก เข้าศึกษาดูงานด้านการจัดสถานที่เรียนรู้เทคโนโลยีเฉพาะทางอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษา

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
9 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
ร่วมทำบุญทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดพระสิงห์ พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
03.jpg02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
9 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ เวทีกลางแจ้งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 
03.jpg02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
10 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
ร่วมมหกรรมอาชีวศึกษาจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะวิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย
โดยมีประธานในพิธีเปิด คือนายสมคิด จีนจรรยา ประธาน อศจ.เชียงราย ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
12 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
จัดประชุมครู บุคลากร ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชีเแจงนโยบายในการบริหารสานศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
12 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
มอบเกียรติบัตรให้กับ นายสุภเวช  อินต๊ะโน นักเรียน แผนกวิชาการบัญชีที่ได้รับรางวัล 'ดาราอวอร์ด' ระดับประเทศ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
14 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
จัดประชุมสัมมนา การพัฒนาองค์กร (Organization Devilopment) เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
16 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ร่วมพิธีถวายเกียรติบัตรเชิดชูคุณูปการ ประจำปี 2558 ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ให้แก่ผู้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่จังหวัดเชียงรายและสังคมส่วนรวมอย่างต่อเนื่อง
ถวายแด่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 


 04.jpg03.jpg02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
16 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินหน่วยมาตรฐษนองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 2
ระดับภาค ภาคเหนือ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

04.jpg03.jpg02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
16 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
ต้อนรับคณะ สำนักงาน Hanban ประจำประเทศไทย เข้าตรวจเยี่ยมครูอาสาสมัครจีน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
เพื่อทำความเข้าใจ สร้างขวัญกำลังใจ ความอบอุ่นใจให้กับครูอาสาสมัครจีน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 01.jpg02.jpg04.jpg03.jpg05.jpg
เส้นคั่น.gif
23 - 27 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในการจัดอบรมบาร์เทนเดอร์
โดยศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย โดยมีคุณเจน แก้วยอด มาเป็นวิทยากรในการอบรมฯ

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg
เส้นคั่น.gif
23 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
 ร่วมกับท่าน อสส.กิติตโชต ห้อยยี่ภู่ 
ปรึกษาหารือกับเรื่องทวิศึกษา และโรงเรียนกองทุนการศึกษา ณ วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
03.jpg02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
24 - 25 พฤศจิกายน 2558 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 
 ร่วมกับวัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) จัดกิจกรรมตั้งธัมม์หลวงหรือเทศน์มหาชาติ 'มหาเวสสันดรชาดก' โดยมี
พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมฟังเทศก์เป็นจำนวนมาก ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
24  พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู
และนักเรียน นักศึกษา  เป็นประธานเปิดงาน สืบสานประเพณีตั้งธัมม์หลวง หรือเทศน์มหาชาติ 'เวสสันดรชาดก'
โดยจัดให้มีขบวนแห่ธัมม์หลวง ร่วมกับ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง)
ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
 
07.jpg06.jpg05.jpg03.jpg02.jpg01.jpg

เส้นคั่น.gif
25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษา ชนะเลิศการประกวดกระทงเล็ก และชนะเลิศขบวนแห่กระทงเล็ก ของจัวหวัดเชียงราย
ในเทศการลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ ขัวพญามังราย จังหวัดเชียงราย 
 
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

เส้นคั่น.gif
25 พฤศจิกายน 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  นำนักเรียน ประดับชั้น ปวส.1 และปวส.2/1
แผนวิชาการโรงแรม แผนกวิชาโรงแรม (ทวิภาคี) แผนกวิชาการท่องเที่ยว และแผนกวิชาอาหารฯ
ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์มหาชาติ ณ วัดพระสิงห์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

03.jpg02.jpg01.jpg
เส้นคั่น.gif
26 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ร่วมประชุมปรึกษาหารือ
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

02.jpg01.jpgเส้นคั่น.gif
28 พฤศจิกายน 2558 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานพิธีเปิด
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 ช่วงเช้าระดับ ปวช. และช่วงบ่าย ระดับชั้น ปวส.
ณ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

06.jpg01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg
เส้นคั่น.gif
30 พฤศจิกายน 2558 สภากาชาติจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับบริจาคโลหิต
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ
โดยมีนางอรอนงค์ เตชะมณีสถิตย์ นายกเหล่ากาชาติจังหวัดเชียงราย มาตรวขเยี่ยมและให้กำลังใจ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg