มกราคม

เส้นคั่น.gif
5 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร โล่รางวัล และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
ให้กับนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 ประเภทอาชีวศึกษา ในการประกวดคลิปวิดีโอ 'ส่งเสริมการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัย' งานสัมมนาระดับชาติ
เรื่องความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 12 ของสถาคมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์แห่งประเทศไทย TMEA ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย


01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpgเส้นคั่น.gif
6 - 8 มกราคม 2559 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดบูธนิทรรศกรและจำหน่ายอาหาร ขนมไทย และสาธิการแกะสลักผักผลไม้ ในงานเทศกาลอาหารเชียงราย ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
6 มกราคม 2559 คณะครู แผนกวิชาพื้นฐาน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สวัสดีปีใหม่ 2559
ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
6 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด
ประชุมนักเรียน นักศึกษา ที่ยังไม่มีสัญชาติไทย เพื่อขอขึ้นทะเบียนสัญชาติไทย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
6 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร ให้กับ
นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลการประกวดงานภาพประเภทนักเรียน นักศึกษา และประเภทประชาชนทั่วไป
งานมหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2015 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
8 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยการอาชีพฝาง เข้าศึกษาดูงานด้านประกันคุณภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
11 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ร่วมแสดงความยินดี และมอบเงินรางวัล ให้กับนักเรียน นักศึกษา ห้งอต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในการจำหน่ายเค้กและคุกกี้
ตามกิจกรรมเทศกาลเค้กและของขวัญปีใหม่ ประจำปี 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
15 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ร่วมพิธีปิดกีฬา 'สีขาว' วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ เวทีกลางแจ้ง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
16 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร
ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และร่วมงาน 'วันครู' เพื่อรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
18 มกราคม 2559 นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี 1/3 และแผนกวิชาการจัดการโลจิสติกส์ บำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดวทิยาลัยฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
19 มกราคม 2559 คณะกรรมการจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ตรวจติดตามองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจจัดดอกไม้ และสาขาวิชาชีพสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
19 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู 
ต้อนรับผู้อำนวยการสุคนธ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา และคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย
 
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
16 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู เข้าร่วมประชุมเพื่อฟังคำชี้แจง
ในการเตรียมความพร้อม รับเสด็จสมเด้จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4
บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งเปิดสอนวิชาชีพระยะสั้นให้กับนักเรียน
 
01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
22 มกราคม 2559 นายทองเวียน เตชะปิตุ และนางสาวละเอียด คำมีสว่าง ผู้เกษียณปี 2559 รับมอบเกียรติบัตร งานประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสามาชิก
ณ ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 1 โรงแรมเทวราช จังหวัดน่าน

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
22 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบโล่และเกียรติยศ ให้กับครูและนักเรียน นักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลการประกวดการแข่งขันวาดภาพระบายสี งานเชียงรายดอกไม้งาม ครั้งที่ 12 ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 6 - 10 มกราคม 2559 ณ สวนตุงและโคมนครเชียงราย


01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
23 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกิจกรรม CVC มินิมาราธอน 2016
เพื่อปลูกจิตสำนึกให้คณะครู บุคลากร นักเรียน นักศึกษา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของหมู่คณะ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpgเส้นคั่น.gif
26 มกราคม 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมคณะผู้บริหาร และครู ร่วมพิธีจุดธูปเทียนสักการะพระบรมอัฐิพ่อขุนเม็งรายมหาราช ณ วัดดอยงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายบุญส่ง เตชะมณีสถิตย์ เป็นประธานในพิธี

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
28 มกราคม 2559 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วทิยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตามที่วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าทดสอบภาษาจีนตามที่สถาบันขงจื้อเส้นทางสายไหมทางทะเล เพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับ ปวส. ของสภาการศึกษา นครเทียนจิน สาธารณรัญประชาชนจีน จำนวน 15 ทุน ผลปรากฏว่านักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ได้รับทุน จำนวน 2 คน คือ นางสาวเรวดี มงคลชื่อโชค และนางสาวน้ำทิยพ์ ยืนยงกุล

01.jpgเส้นคั่น.gif
29 มกราคม 2559 นางสาวภวรัญชน์ มาเยอะ และนางสาวรุจิรา แซ่เออ นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าร่วมงาน "อาชีวศึกษาทวิภาคีไทย"
และร่วมฝึกซ้อมพิธีกรในพิธีเปิดงานอาชีวศึกษาทวิภาคีไทย ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

01.jpg02.jpg