กุมภาพันธ์

เส้นคั่น.gif
9 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดอาคารเรียน 'อาคารเฉลิพระเกียรติ' ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
9 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมต้อนรับ พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะฯ ณ ห้องรับรอง ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg
เส้นคั่น.gif
10 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบเกียรติบัตร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับ นางสาวปิยธิดา วรวิชญ์อดิศัย ที่ได้ทำความดี เก็บเงินได้ จำนวน 9,430 บาท และส่งคืนให้เจ้าของเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpgเส้นคั่น.gif
11 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดพิธีประดับแถบ 3 สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
12 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกิจกรรมจัดอบรมให้กัน นักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และนักเรียนแผนกวิชาการตลาด ภายใต้โครงการทุนทวิภาคี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี โดยบริษัท เซ็นทรัลกรุ๊ป ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
12 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศน์และบายศรีสู่ขวัญ นักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3, ปวส.2 และปริญญาตรี จำนวน 915 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
12 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา เฝ้านรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแน เจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 4 บ้านหัวแม่คำ ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
15 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีปิดโครงการเรียนหลักสูตรระยะสั้นการแกะสลักไม้ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
17 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มอบโล่รางวัลและขอบคุณ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับรางวัลทำคุณประโยชน์ สร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัย ในการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะ ระดับภาค และระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
18 กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการประเมินความพร้อม เพื่อเปิดสอนระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีบัณฑิต หรือสายปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
19 กุมภาพันธ์ 2559 นางนงลักษณ์ สวัสดิ์อารี รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการ แผนกวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม ปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
21 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษา นักศึกษา ระดับ ปวส.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จำนวน 456 คน เข้าสอบ V-Net ณ สนามสอบ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย สถิตินักศึกษา ปวส. วอศ.เชียงราย เข้าสอบ V-Net จำนวน 434 คนจาก 456 คน คิดเป็น 95.17%

02.jpg03.jpg010.jpg
เส้นคั่น.gif
24 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดนิทรรศการศิลปกรรม ผลงานของนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาวิจิตรศิลป์ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
25 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีรับใบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2558 ให้กับนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.3 ปวส.2 และปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
26 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับในการจัดอบรมปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 
ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนา โดยมีนักเรียน นักศึกษาเข้าอบรม จำนวน 100 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
26 กุมภาพันธ์ 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมกับ เกษตรพื้นที่สูงจัดการสอนระยะสั้น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพฯ โดยการสอนแปรรูปต้นแหย่ง ณ โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
27 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยาลัยให้แก่ ผู้เข้ารับการอบรมขนมไทยสร้างอาชีพ ของเทศบาล ตำบลห้วยสัก ร่วมกับ แผนกอาหารและโภชนาการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายนำนักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาวิชาคหกรรม อบรมหลักสูตรระยะสั้น รายวิชาศิลปการประดิษฐ์ และของชำร่วย ให้กับ นักเรียนกลุ่มพิเศษ (พิการ) จำนวน 25 คน ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
29 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำนักศึกษาปริญญาตรี สาขาการท่องเที่ยวอบรมหลักสูตรระยะสั้น รายวิชายุวมัคคุเทศก์ให้กับ นักเรียนโรงเรียนบ้านเทอดไทย (โรงเรียนกองทุนการศึกษา) จำนวน 60 คน ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg
เส้นคั่น.gif
29 กุมภาพันธ์ 2559 นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย กล่าวต้อนรับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน เข้าศึกษาดูงานการสอนด้านการบริการโรงแรมด้านอาหารและเครื่องดื่ม ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg