มีนาคม

เส้นคั่น.gif
1 - 5 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เข้าค่ายลูกเสือวิสามัญ ณ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
4 มีนาคม 2559 'ม่วนใจวันปิดกล่องชอล์ค' วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดกิจกรรมเปิดกล่องชอล์ค และเลี้ยงส่งครูต่างชาติ 'จีนไทยหัวใจใกล้กัน ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ' ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
4 มีนาคม 2559 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย นำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทำอาหารในงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย จังหวัดเชียงราย ณ ลานกาสะลอง เซ็นทรัลพลาซ่าเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
4 มีนาคม 2559 แผนกวิชาการตลาด (ทวิภาคี) นำนักศึกษา จำนวน 20 คน ไปเซ็นสัญญาฝึกอาชีพกับบริษัทอีซูซุเชียงราย (2002) จำกัด ณ สำนักงานใหญ่ บริษัทอีซูซุเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
4 มีนาคม 2559 นักศึกษา แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ฝึกอบรมหลักสูตร ยุวมัคคุเทศก์ เป็นวันสุดท้ายของโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนบ้านเทอดไทย ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีกิจกรรมการออกทริปนำเที่ยว ดังนี้ ชมตลาดเทอดไทยในตอนเช้า ทริปนำเที่ยววัดกาคำ ทริปนำเที่ยววัดกาขาว และทริปนำเที่ยวพิพิธภัณฑ์บ้านคุณส่า และพิธีปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรม

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
4 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร จากวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
5 มีนาคม 2559 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย รับรายงานตัวนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 และนักศึกษาปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
7 - 11 มีนาคม 2559 แผนกวิชาการโรงแรม ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงราย จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐานสมรรถนะร่วมวิชาชีพการท่องเที่ยวอาเซียน สาขาอาชีพพนักงานดูแลห้องพัก ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpgเส้นคั่น.gif
23 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2559 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เปิดฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตรนวดสปา 120 ชั่วโมง ให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ณ บ่อน้ำพุร้อนห้วยทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpgเส้นคั่น.gif
7 มีนาคม 2559 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย จัดโครงการพัฒนาบุคลากรเข้าสู่อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม อาชีพช่างแพทเทิร์น ณ ห้องประชุม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
9 - 16 มีนาคม 2559 สำนักพัฒนาสมรรถนะครูฯ จัดอบรมโครงการพัฒนาครูชมรมภาษา จีนสู่อาเซียน จำนวนสมาชิก 44 คน จากสถานศึกษาทั่วประเทศสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
11 มีนาคม 2559 ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิด จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 'เจ้าหน้าที่' (Examiner) สาขาวิชาชีพธุรกิจดอกไม้ ร่วมกับ สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวน 16 คน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg

เส้นคั่น.gif
12 มีนาคม 2559 ผอ.ปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียน นักศึกษา ร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาอาชีวะสัมพันธ์ ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg03.jpg02.jpg04.jpg
เส้นคั่น.gif
14 มีนาคม 2559 นักศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สอบมาตรฐานวิชาชีพ ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
16 - 19 มีนาคม 2559 การประชุมนายกสภาสถาบันอาชีวศึกษา และผู้อำนวยการสถาบันฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 'นโยบายและยุทธศาสตร์เชิงรุก ในการผลิตและพัฒนากำลังคนรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ จังหวัดเชียงราย โดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา ในจังหวัดและพื้นที่กลุ่มจังหวัด' ครั้งที่ 6/2558 ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpgเส้นคั่น.gif
21 - 25 มีนาคม 2559 โครงการพัฒนาทักษะครูคอมพิวเตอร์ ด้วย Google Apps For Education ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
21 มีนาคม 2559 คณะครู นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมงานหกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง ณ ตำหนักดอยตุง ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
21 มีนาคม 2559 คณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประชุม เรื่อง หนังสือเรียนและกิจกรรมพัฒนาการเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา โดยจัดให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
21 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู จากวิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
22 มีนาคม 2559 วิทยาลันอาชีวศึกษาเชียงราย ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ที่เห็นความสำคัญของการศึกษา มอบทุนการศึกษาทุนละ 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อหนึ่งภาคเรียน จนจบปริญญาตรี ให้กับ นางสาวนงนุช หมื่อแหล่ และนางสาวภวรัญชน์ มาเยอะ สาขาวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
24 มีนาคม 2559 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาองค์กร (Organization Development) หรือ O.D. ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย

01.jpg02.jpg
เส้นคั่น.gif
31 มีนาคม 2559 คณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า และวันข้าราชการพลเรือน ปี 2559 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

01.jpg02.jpg